Ključne novosti u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

U sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., objavljeni su natječaji koji sadrže nove nacrte Posebnih i Općih uvjeta ugovora primjenjivih na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020., a koji se razlikuju od onih iz natječaja unutar strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2007.-2013. U nastavku dajemo kratki osvrt na najvažnija prava i obveze ugovornih strana.

Provedba i financijska razdoblja projekta

Projekti su jasno podijeljeni na četiri razdoblja; razdoblje financiranja projekta, razdoblje prihvatljivosti izdataka, razdoblje provedbe projekta te razdoblje izvršenja ugovora. Razdoblje financiranja projekta jest razdoblje unutar kojeg se mogu izvršavati financijske transakcije vezane uz izvršenje Ugovora te započinje stupanjem Ugovora na snagu i traje najdulje 18 mjeseci od datuma završetka razdoblja provedbe projekta odnosno do isteka općeg razdoblja prihvatljivosti Operativnog programa. Razdoblje prihvatljivosti izdataka je razdoblje unutar kojeg mora nastati izdatak da bi bio prihvatljiv za financiranje sukladno Ugovoru. Razdoblje provedbe projekta započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta i ističe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti. Razdoblje izvršenja ugovora započinje od stupanja Ugovora na snagu do izvršenja svih prava i obveza sukladno Ugovoru.

Odgovornost Korisnika za provedbu Projekta i procedure izmjene Ugovora

Na Korisniku i dalje ostaje krajnja i isključiva odgovornost za provedbu projekta, za poštivanje ugovornih obveza te za pravodobno izvještavanje PT-ova, bez obzira provodi li projekt s partnerima ili bez njih. Korisnik se obvezuje obavijestiti Posredničko tijelo razine 2 (PT2) o svim okolnostima koje utječu ili mogu utjecati na valjanu provedbu projekta bez kašnjenja odnosno onim okolnostima koje dovode ili mogu dovesti do odstupanja u (pravovremenom) izvršavanju Ugovornih obveza. Ako je potrebno, Korisnik obavještava PT2 o izmjenama manjeg značaja. Izmjene manjeg značaja su one u donosu na koje nije potrebno sklapati dodatak Ugovoru (npr. promjena naziva/imena ugovorne strane, adrese, bankovnog računa i sl.) te se dostavljaju u PT2 bez odgađanja ili do dostave Zahtjeva za nadoknadom sredstava u kojima se potražuje nadoknada troška. Iako je riječ o izmjenama koje ne utječu na već Ugovorom utvrđena prava i obveze, Korisnik smije ovim putem preraspodijeliti sredstva između glavnih proračunskih elemenata projekta koja uključuju odstupanje do 20% (uključujući 20%), izvorno unesenog (ili eventualno izmjenama Ugovora promijenjenog) iznosa glavnih proračunskih elemenata projekta. U slučaju preraspodjele iznad 20 %, izmjena uvjeta vlasništva nad projektom, neostvarenja ciljanih vrijednosti pokazatelja i sl., moguća je izmjena ugovora. U tom slučaju, Korisnik mora poslati zahtjev PT-u 2 u pisanom obliku. PT2 donosi odluku o predloženom u roku od 20 dana, koji rok može mirovati ukoliko su potrebne dodatne informacije. PT2 obavještava PT1 o svojoj odluci u roku od 5 dana od dana njezina donošenja dok PT1 donosi odluku o predloženim izmjenama Ugovora u roku od 20 dana od primitka odluke koju je o predmetnim izmjenama donijelo PT2 i o navedenom obavještava PT2 u roku od 5 dana od dana njezina donošenja. Najveća je novost u pravilima izmjena Ugovora da se dodao novi uvjet za izmjene, a to je da izmjene moraju nastati zbog nepredvidljivih okolnosti koje su nastupile nakon predaje projektne prijave na temelju koje je sklopljen Ugovor.

Financijske odredbe, izvještavanje i plaćanja

Uvedeno je službeno komuniciranje emailom (Posebni uvjeti Ugovora čak navode adresu elektronske pošte Korisnika). U ovom prvom natječaju za poduzetnike je navedeno da je maksimalni predujam podignut s 30% na 40%. Ako je Korisniku odobrena isplata predujma, do trenutka poravnavanja iznosa isplaćenog predujma s nastalim troškovima, Korisnik troškove može potraživati samo putem metode nadoknade, a od Korisnika se zahtijeva da predujam opravdava u prvim Zahtjevima za nadoknadom sredstava koje podnosi. Korisniku se po novom Ugovoru bespovratna sredstva mogu isplaćivati na partiju kredita kada se njime pokriva učešće kod financijske institucije. Izvješća o napretku podnose se samo kvartalno i to u roku od 15 dana od isteka svaka tri mjeseca od sklapanja Ugovora, osim ako u Posebnim uvjetima nije drugačije definirano. Novost u pravilima prihvatljivosti troškova je da će troškovi povezani s nabavom roba biti prihvatljivi kada je ista isporučena i instalirana tijekom provedbe projekta (narudžba robe, potpisivanje ugovora, ili bilo koji drugi oblik stvaranja obveze za plaćanje prema ugovarateljima tijekom provedbenog razdoblja za robu koja treba biti isporučena nakon isteka provedbenog razdoblja nije u skladu sa zahtjevima prihvatljivosti troška).

Pravila vidljivosti

Novost je da mjere za obavještavanje javnosti koje je poduzeo Korisnik, podrazumijevaju da se, gdje god je to prikladno, ističe logotip EU-a, zajedno s projektnim logotipom (ako postoji) kojega Korisnik prethodno dostavlja na uvid i komentiranje PT 2. Korisnik se obvezuje odazvati na poziv PT-a 1 i/ili PT-a 2 za sudjelovanjem na organiziranim događajima informiranja i vidljivosti. PT 1 i/ili PT 2 obavještava korisnika o organiziranim događajima informiranja i vidljivosti pravovremeno, najkasnije 3 radna dana prije dana njihova planiranog održavanja.

[wpfilebase tag=file id=23 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije