Operativni programi 01.07.2013. – 31.12.2013.

Operativni programi su programski dokumenti kojima se prema pojedinim sektorskim područjima određuju mjere ključne za ostvarivanje prioriteta utvrđenih u NSRO-u te način njihove provedbe. Operativni programi predviđeni za razdoblje od pristupanja Hrvatske EU do kraja 2013. godine su:

Operativni program Prioriteti financiranja
1. Promet ulaganja u konkurentnost gospodarstva te regionalne razvojne potencijale
2. Okoliš infrastrukturna ulaganja u sektore gospodarenja otpadom i upravljanja vodama
3. Regionalna konkurentnost ulaganja u konkurentnost gospodarstva te regionalne razvojne potencijale
4. Razvoj ljudskih potencijala ulaganja u poticanje zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i istraživanja te razvoja civilnog društva
 1. Operativni program „Promet“

OP „Promet“ uključuje tri prioritetne osi:

 • Prioritetna os 1.: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekata u sektoru prometa. Cilj ove prioritetne osi je nadogradnja hrvatske željezničke mreže na TEN-T koridorima te regionalne i prigradske željezničke mreže.
 • Prioritetna os 2.: Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe. Cilj je unaprijediti sustav unutarnjih plovnih putova u Hrvatskoj uspostavom uvjeta za sigurnu i pouzdanu unutarnju plovidbu, osiguravajući da vodni putovi ispunjavaju najmanje plovne zahtjeve i ulaganjima u luke.
 • Prioritetna os 3.: Tehnička pomoć. Cilj je pružanje podrške upravljanju i provedbi OP-a.

2. Operativni program „Okoliš“

OP „Okoliš“ uključuje tri prioritetne osi:

 • Prioritetna os 1.: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Glavni cilj je pružiti potporu razvoju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kroz ulaganja u infrastrukturu gospodarenja otpadom, izgradnju odnosno obnovu objekata i pružanje potpore u pripremi i izradi projekata u tom sektoru.
 • Prioritetna os 2.: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama. Glavni cilj je unaprijediti infrastrukturu komunalnih voda i povezanih usluga kroz ulaganja u izgradnju odnosno obnovu objekata i pružanje podrške u pripremi i izradi projekata u tom sektoru.
 • Prioritetna os 3.: Tehnička pomoć. Cilj je omogućiti učinkovito i djelotvorno upravljanje operativnim programom, jačanje administrativne sposobnosti i pripreme za iduće programsko razdoblje.

3. Operativni program „Regionalna konkurentnost“

OP „Regionalna konkurentnost“ uključuje tri prioritetne osi:

 • Prioritetna os 1.: Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija. Ova os usmjerena je na uspostavu i razvoj javne infrastrukture, odnosno poslovne i turističke infrastrukture radi povećanja atraktivnosti hrvatskih regija i poticanja gospodarskog rasta i otvaranja radnih mjesta.
 • Prioritetna os 2.: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Cilj je pružiti bolju podršku razvoju konkurentnosti MSP-a kroz pomoć održivom rastu produktivnosti, jačanje MSP-a i njihove sposobnosti za natjecanje na međunarodnim tržištima i poboljšanje glavnih elemenata koji osiguravaju pozitivnu poslovnu klimu kao način povećanja regionalne konkurentnosti i bržeg gospodarskog rasta.
 • Prioritetna os 3.: Tehnička pomoć. Cilj je osigurati mehanizam podrške za upravljanje operativnim programom, učinkovitu provedbu kao i pripremu dokumentacije za iduće programsko razdoblje.

4. Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“

OP „Razvoj ljudskih potencijala“ uključuje pet prioritetnih osi:

 • Prioritetna os 1.: Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivost radne snage. Cilj je postići stalan rast stope zapošljavanja kao i razvoj učinkovitijeg i djelotvornijeg tržišta rada kao osnovnog preduvjeta konkurentnog gospodarstva.
 • Prioritetna os 2.: Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju. Cilj je jačati socijalnu uključenost skupina u nepovoljnom položaju i osobama s posebnim potrebama.
 • Prioritetna os 3.: Jačanje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju. Ova prioritetna os namijenjena je unaprjeđenju ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju.
 • Prioritetna os 4.: Tehnička pomoć. Obuhvaća sve potrebne aktivnosti za upravljanje, programiranje, evaluaciju i širenje informacija i informiranje javnosti o OP-u kao i pružanje svih potrebnih znanstvenih i tehničkih znanja za pripremu idućeg programskog razdoblja.
 • Prioritetna os 5.: Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje. Cilj je jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje kroz povećanje kvalitete socijalnog dijaloga kao i pružanje podrške i jačanje organizacija civilnog društva za socioekonomski rast i demokratski razvoj.

[wpfilebase tag=file id=25 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije