Objavljen poziv: „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

Predmet Poziva Strateška partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije je poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno omogućavanje diversifikacije poslovanja poduzetnika i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Svrha poziva je usmjeriti potpore za projekte istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti) i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u RLV-ove u okviru S3 tematskih područja.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

          pravna ili fizička osoba koja je Ugovorom o konzorciju imenovana nositeljem SPIN konzorcija, a koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće. Prihvatljiv prijavitelj može biti isključivo poduzetnik (neovisno o njegovoj veličini) koji ima registrirano sjedište ili podružnicu najkasnije do dana sklapanja Ugovora, kojim korisnik stječe pravo na potporu, u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj. → Prijavitelj mora djelovati u području jednog ili više RLV predmetnih NUTS 2 regija

Partnerstvo je dozvoljeno isključivo sa svrhom formiranja SPIN konzorcija za potrebe ovog Poziva. SPIN konzorcij mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP, koji imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske. Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije.

SPIN može uključivati i organizacije za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) – prednost uključivanja OIŠZ koji djeluju u istoj regiji u kojoj je osnovan SPIN konzorcij.

SPIN konzorciju se u provedbi projekta mogu pridružiti javna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – JLP(R)S Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske koja definiraju društveni izazov te daju suglasnost da će se na njihovom području testirati inovativno rješenje Stranica 26 u realnom okruženju, u svrhu rješavanja specifičnog društvenog izazova tog područja.

Ukupna alokacija: 100.000.000,00 EUR

Alokacija je raspodijeljena na tri omotnice:

 •         Jadranska Hrvatska: 32.812.500,00 EUR
 •         Panonska Hrvatska: 43.750.000,00 EUR
 •         Sjeverna Hrvatska: 23.437.500,00 EUR

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 500.000,00 EUR

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 3.000.000,00 EUR

Prihvatljive aktivnosti:
 1. Aktivnosti istraživanja i razvoja koje obavezno moraju uključivati industrijsko istraživanje, aktivnosti eksperimentalnog razvoja i studiju izvedivosti

           2. Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje

Prihvatljivi troškovi za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik:
 •         Troškovi plaća istraživačkog, tehničkog i ostalog pomoćnog osoblja prijavitelja i partnera
 •         Trošak amortizacije instrumenata i opreme
 •         Troškovi ugovornih istraživanja znanja i patenata kupljenih ili licenciranih vanjskih izvora po tržišnim uvjetima
 •         Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga
 •         Ostali izdaci nastali isključivo kao posljedica provedbe projekta a koje uključuju troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda; troškove             upravljanja projektom i troškove provođenja postupaka nabave, troškove u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti; troškove za                 provedbu dodatnih aktivnosti kojima se ostvaruje pozitivan utjecaj na horizontalna načela
 •         Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 •         Troškovi izrade studije izvedivosti
 •         PDV na prihvatljive troškove koji plaća Korisnik/Partner i za koji ne može osigurati njegov povrat
 
     Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija):
 •         Trošak ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta, a sastoji se od postrojenja, novih strojeva i opreme i ostalih potrebnih         resursa, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon
 
     Prihvatljive kategorije troškova za OIŠZ:
 •         Troškovi plaća istraživačkog, tehničkog i ostalog pomoćnog osoblja OIŠZ
 •         Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 •         Troškovi amortizacije instrumenata i opreme

Projektni prijedlozi u okviru Poziva moći će se podnositi od 1. veljače 2024. godine u 11:00:00 sati do 5. lipnja 2024. godine u 11:00:00 sati.

 

Najnoviji članci iz iste kategorije