Objavljen je Poziv: „Ciljana znanstvena istraživanja“

OBAVIJEST 24. svibnja 2023. objavljena je 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu CILJANA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04)
Rok za podnošenje projektnih prijedloga: od 24. travnja do 15. rujna 2023. godine.

Svrha (cilj) Poziva:

 • Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja
 

Posebni ciljevi Poziva:

 • Unaprjeđenje suradnje istraživačkih organizacija i poduzeća
 • Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije
 • Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja
 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • MSP ili veliki poduzetnik ili istraživačka organizacija (Sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje.)  
 • Oni koji temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu, sklopljenog na razini konzorcija, čine partnerstvo u kojem uz prijavitelja sudjeluje najmanje jedan, a najviše tri partnera. Pritom medu prijaviteljem i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija
 

Prihvatljivi partneri:

 • Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici; istraživačka organizacija– privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti

Ukupna alokacija: 50.003.318,00 EUR

·         Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 500.000,00 EUR

·         Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 1.500.000,00 EUR

Intenziteti potpore:

 1. Poduzeća mogu dobiti bespovratna sredstva prema intenzitetima za određene vrste potpore kako slijedi:
 

Malo

poduzeće

Srednje

poduzeće

Veliko

poduzeće

Projekti istraživanja i razvoja – Temeljno istraživanje

100%

100%

100%

Projekti istraživanja i razvoja – Industrijsko istraživanje

70%

70+15=85, ali je

max 80%

60%

60+15= max 75%

50%

50+15= max 65%

Potpore za inovacije

50%

50%

n/p

Potpore male vrijednosti (de minimis)

75%

75%

75%

 1. Znanstvene organizacije u ulozi prijavitelja ili partnera – intenzitet potpore za troškove prihvatljive za financiranje bespovratnim sredstvima može dosegnuti 100% prihvatljivih troškova projekta, uzimajući u obzir maksimalnu vrijednost iznosa bespovratnih sredstava koja se može dodijeliti pojedinom projektu.
 

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 1-4, koje se mogu pretežno svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja.

 1. Istraživanje (TRL 1-4): Temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, priprema i objava publikacija i druge srodne aktivnosti u okviru istraživačkog rada
 2. Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva: Rad na projektnim prijedlozima za nastavak financiranja, rad na dugoročnim strategijama za suradnju između akademske zajednice i gospodarstva
 3. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva: Pretraga patenata, validacija ideje, ostale aktivnosti
 4. Posjećivanje i organizacija konferencija ili drugih specijaliziranih događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima: relevantnih konferencija, edukacija, sajmova i sličnih događanja, povezanih s istraživačkom temom projekta, kao i događaja za pronalaženje suradnika
 5. Diseminacija rezultata projekta i vidljivost
 6. Upravljanje projektom i koordinacija konzorcija (prihvatljivo samo za prijavitelja)
 7. Administrativno vođenje projekta

 

Prihvatljive kategorije troškova za poduzeća:

Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih poduzeća uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta.

 1. Potpore za projekte istraživanja i razvoja
 • Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja (samo za prijavitelja): (bruto 2) zaposlenih i novozaposlenih u poduzeću koji će raditi na provedbi projekta, uključujući i upravljanje projektom i konzorcijem. Trošak osoblja koje je zaduženo za istraživačke aktivnosti kao i administrativno vođenje projekta prihvatljiv je za prijavitelja i partnera.
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja, ukoliko istraživački tim nije u mogućnosti samostalno izvršiti pojedine aktivnosti. Ukupan iznos troškova ne smije biti veći od 15% prihvatljivih troškova projekta.
 • Troškovi znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima.
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Troškovi amortizacije prihvatljivi su samo ukoliko javna bespovratna sredstva nisu doprinijela stjecanju amortizirane imovine.
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta (npr. kemikalije, reagensi, plastični pribor, uzorci) ako su izravno vezani uz provedbu istraživačkih aktivnosti projekta.
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja člana konzorcija (prijavitelja ili partnera). Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove vezane uz troškove upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.
 • Porez na dodanu vrijednost za sve prihvatljive troškove, a na koje prijavitelj nema pravo povrata, prihvatljiv je trošak.

 

 2. Potpore za inovacije za MSP-ove

 • Troškovi naknada koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva. Ukupan iznos troškova službenih pristojbi ne smije biti veći od 10% prihvatljivih troškova projekta.
 • Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva.

 

3. Potpore male vrijednosti (de minimis)

 • Troškovi organizacije događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.
 • Troškovi posjećivanja događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.
 • Troškovi izrade internetske stranice projekta
 • Trošak vanjskih usluga za administrativno upravljanje projektom i pripremu i provedbu postupaka nabave.
 • Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata proizašlih iz projekta (npr. troškovi objave znanstvenih radova, lekture, kotizacije, povezani putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice, troškovi organizacije radionica/konferencija).
 

Prihvatljive kategorije troškova za istraživačke organizacije:

Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih istraživačkih organizacija uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta.

 • Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja (samo za prijavitelja): (bruto 2) zaposlenih i novozaposlenih u istraživačkoj organizaciji koji će raditi na provedbi projekta, uključujući i upravljanje projektom i konzorcijem.. Trošak osoblja koje je zaduženo za istraživačke aktivnosti kao i administrativno vođenje projekta prihvatljiv je za prijavitelja i partnera.
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja, ukoliko istraživački tim nije u mogućnosti samostalno izvršiti pojedine aktivnosti. Ukupan iznos troškova ne smije biti veći od 15% prihvatljivih troškova projekta.
 • Troškovi znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima.
 • Troškovi kupnje opreme (uključujući i IT opremu i softverska rješenja) za istraživanje i razvoj i troškovi povezani s nabavom opreme (dostava, instalacija, kalibracija, edukacija za korištenje koju nudi dobavljač opreme). Nabava opreme u sklopu projekta treba biti opravdana i nužna, osobito u odnosu na dostupnost postojeće opreme u Republici Hrvatskoj
 • Trošak korištenja opreme na drugoj instituciji prema važećem cjeniku institucije, ako je direktno vezan uz provedbu projekta (ne odnosi se na trošak korištenja opreme među članovima konzorcija).
 • Troškovi potrošnog istraživačkog materijala (npr. kemikalije, reagensi, plastični pribor, uzorci) ako su izravno vezani uz provedbu istraživačkih aktivnosti projekta. 
 • Troškovi naknada koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva. Ukupan iznos troškova službenih pristojbi ne smije biti veći od 10% prihvatljivih troškova projekta.
 • Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva.
 • Troškovi organizacije događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.
 • Troškovi posjećivanja događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.
 • Troškovi izrade internetske stranice projekta
 • Trošak vanjskih usluga za administrativno upravljanje projektom i pripremu i provedbu postupaka (javne) nabave.
 • Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata proizašlih iz projekta (npr.  troškovi objave znanstvenih radova, lekture, kotizacije, povezani putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice, troškovi organizacije radionica/konferencija).
 • Troškovi terenskog istraživanja potrebnih za provedbu istraživanja predviđenih Pozivom. Terensko istraživanje se mora odvijati na teritoriju Republike Hrvatske i ne smije trajati duže od 30 dana.
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja člana konzorcija (prijavitelja ili partnera). Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove vezane uz troškove upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.
 

Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više od jednog projektnog prijedloga, s napomenom da se pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom za svako djelovanje te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Unije.

S jednim prijaviteljem može se sklopiti više od jednog Ugovora.

Korisnik ima pravo podnijeti zahtjev za predujam i to najviše 30% od odobrenih bespovratnih sredstava u projektu.

Pozivamo Vas da nam pošaljete svoje podatke na info@pjr.hr ili ispunite obrazac kako bismo besplatno procijenili prihvatljivost Vašeg Projekta na ovaj Poziv!

Najnoviji članci iz iste kategorije