Natječaj u najavi za JLRS-ove: ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Ministarstvo turizma priprema jedinstven poziv za JLRS-e i povezane ustanove/društva:
Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Saznajte kako dobiti 100% bespovratnih sredstava za:

 • posjetiteljsku infrastrukturu (kulturna, prirodna baština – centri za posjetitelje i sl.)
 • sportsko-rekreacijsku infrastrukturu u funkciji turizma – sportske terene, dvorane, vježbališta, bazene, biciklističke staze…)
 • infrastrukturu u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma

U nastavku donosimo osnovne informacije, a u slučaju da želite primiti sažetak natječaja i dobiti odgovore na Vaša pitanja javite nam se na info@pjr.hr ili ispunite kratku kontakt formu.

Zatvoreno je javno savjetovanje o Nacrtu uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za ulaganje C1.6.R1.I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti, te se očekuje objava izvješća.

Javno savjetovanje bilo je otvoreno u razdoblju od 19. svibnja do 3. lipnja 2022. godine s ciljem prikupljanja komentara i prijedloga zainteresirane javnosti.

Cilj poziva:

Razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti:

 • oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista,
 • poticanje održivih oblika turizma
 • razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda

Grupa

 

Prihvatljivi prijavitelji

Alokacije i iznos sufinanciranja

1. Posjetiteljska infrastruktura

Jedinice područne (regionalne) samouprave

Minimalni iznos potpore: 8 milijuna kuna

Jedinice lokalne samouprave

Maksimalni iznos potpore: 40 milijuna kuna

Javne ustanove

Iznos sufinaciranja: 100%

Ukupna alokacija: 185 milijuna kuna

2. Infrastruktura aktivnog turizma

Jedinice područne (regionalne) samouprave

Minimalni iznos potpore: 7 milijuna kuna

Jedinice lokalne samouprave

Maksimalni iznos potpore: 40 milijuna kuna

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže

Iznos sufinanciranja: 100%

Javne ustanove  registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje sportskom građevinom

Ukupna alokacija: 465 milijuna kuna

Trgovačka društva u javnom vlasništvu

 

3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma

Jedinice područne (regionalne) samouprave

Minimalni iznos potpore: 9 milijuna kuna

Jedinice lokalne samouprave

Maksimalni iznos potpore: 120 milijuna kuna

Ustanove, koje su registrirane za pružanje lječilišnih, zdravstvenih, wellness ili SPA usluga u turizmu

Iznos sufinanciranja: 100 %

Ukupna alokacija: 465 milijuna kuna

Posjetiteljska infrastruktura:

Infrastruktura u funkciji valorizacije kulturne baštine destinacije:

 • Dvorci, utvrde, kurije i druge objekte kulturne baštine pod pojedinačnom zaštitom
 • Centri za posjetitelje i interpretacijski centri za interpretaciju materijalne i nematerijalne kulturne baštine
 • Smještajne kapacitete ukoliko su dio sveobuhvatnog projekta koji uključuje i drugu navedenu infrastrukturu

Infrastruktura u funkciji valorizacije gastronomske i enološke te ostale ponude destinacije:

 • Centri za posjetitelje i interpretacijski centri sa svim potrebnim sadržajima i pratećom infrastrukturom

Infrastruktura u funkciji valorizacije prirodne baštine destinacije:

 • Centri za posjetitelje i interpretacijske centre
 • Prirodna kupališta uz rijeke i jezera s pripadajućom infrastrukturom
 • Atrakcije na otvorenom
 • Hoteli i kampovi kategorizirani s minamlno 3*
 • Hosteli i kamp odmorišta u funkciji valorizacije prirodne baštine destinacije
 • Vozila (mini busevi i sl.) i plovila bez motora s unutarnjim izgaranjem namijenjenih za prijevoz posjetitelja
 • Šetnice, tematske staze, pješačke trekking staze te staze dugog hodanja

Infrastruktura aktivnog turizma

Ulaganja se odnose na:

 • sportsko – rekreacijisku infrastrukturu u funkciji turizma; sportski tereni, sportske dvorane, atletske staze, multifunkcionalna sportska igrališta, vježbališta na otvorenom, skate i bike parkovi, adrenalinski parkovi, biciklističke staze s pratećom infrastrukturom, konjičke staze, klizališta, sanjkališta, stijene za penjanje i sl;
 • Planinarske objekte (domovi, kuće, skloništa)
 • Bazene primarno namijenjenih domaćim turistima
 • Dodatno kao dio aktivnog turizma:
 • Hoteli i kampovi, kategorizirani s minimalno 3*
 • Hosteli ili kamp odmorišta
 • Planinarski putovi i vidikovci uz planinarske putove

Infrastruktura za zdravstveni (razvoj lječilišnog) i wellness turizam:

Ulaganja se odnose na:

 • smještajne kapacitete termalna/talaso lječilišta i/ili specijalnih bolnica koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3,4,5* iz skupine hotela
 • popratne sadržaje: ugostiteljski, wellness, zabavni, sportski i rekreativni sadržaji
 • Termalne bazene s popratnim sadržajima

 

Broj projektnih prijedloga:

 • Prijavitelj po pozivu može podnijeti maksimalno 2 projektna prijedloga
 • Pojedinom korisniku se može odobriti financiranje samo jednog projekta
 • Kada oba projekta istog prijavitelja ostvaruju uvjete za financiranje, odobrit će se financiranje jednog projekta sukladno sljedećim pravilima:
  • ukoliko se radi o projektima iz iste grupe, financirat će se projekt koji je bolje rangiran
  • ukoliko se radi o projektima iz različitih grupa, financirat će se projekt koji ostvaruje pravo na veća bespovratna sredstva

 

Razdoblje prihvatljivih troškova:

Razdoblje prihvatljivosti troškova započinje s 1.2.2020., a završava s 30.6.2025

Retroaktivno su prihvatljivi sljedeći troškovi:

 • prihvatljivi su troškovi izrade studijske dokumentacije: izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi, studija utjecaja na okoliš te drugih studija vezanih uz zaštitu prirode i okoliša nastali od 1.2.2020
 • prihvatljivi su troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.), nastali od 1.2.2020.
 • prihvatljivi su troškovi za objekte u kulturi i očuvanju baštine ako su ispunjeni uvjeti iz članka 53. Uredbe 651/2014 nastali od 1.2.2020

 

Obavezna dokumentacija:

 • Prijavni obrazac
 • Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i usklađenosti s uputama za prijavitelje predmetnog poziva
 • ZK izvadak i drugi dokumenti temeljem kojih prijavitelj/partner raspolaže predmetom prijave
 • Usklađenost projektnog prijedloga s DNSH načelom
 • DNSH Izjava glavnog projektanta
 • Izjava o korištenim potporama
 • Glavni projekt
 • Troškovnik
 • Pravomoćna građevinska dozvola s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine
 • Studija izvodljivosti/CBA
 • Odluka o imenovanju članova projektnog tima ili drugi dokument u kojem je propisana metodologija uspostave projektnog tima “.

 

PJR Vam nudi pomoć prilikom procjene sukladnosti Vaše projektne ideje s natječajem.
Pozivamo Vas da nam pošaljete svoje podatke na info@pjr.hr ili ispunite kratku kontakt formu kako bismo besplatno procijenili možete li Vaš projekt prijaviti na ovaj natječaj.

Najnoviji članci iz iste kategorije