Indikativni plan objave natječaja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je početkom siječnja indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (dalje: PDP) za 2017. u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. (dalje: OPKiK). U ovoj godini očekuje se objava 38 poziva u sklopu devet prioritetnih osi iz ovog programa, većinom u drugoj polovici godine. U nastavku donosimo pregled najzanimljivijih.

Prioritetna os 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“

U sklopu Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija očekuje se objava šest poziva povezanih sa specifičnim ciljem „Povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja za obnavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva“.

Objava poziva „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv” planirana je u ožujku, sa svrhom povećanja tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj. Također se želi podići razina visokokvalitetnih istraživačko-razvojnih inovacijskih aktivnosti u Hrvatskoj. Ovo je prvi od dva planirana poziva u programskom razdoblju 2014. – 2020. Prihvatljivi korisnici su javni znanstveni instituti ili javna visoka učilišta. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 1.520.000,00 kn, a najviši 6.080.000,00 kn, uz indikativni intenzitet potpore od 100%.

Krajem travnja očekuje se objava otvorenog poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ čiji je cilj razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija kako bi se omogućilo jačanje kapaciteta i spremnosti za korištenje ESI fondova te pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne institucije. Na poziv će se moći prijaviti znanstvene organizacije te jedinice lokalne i regionalne uprave. Iznos financijske omotnice je 45.600.000,00 kn, a indikativni intenzitet potpore od 100%.

Krajem listopada objavit će se otvoreni poziv „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ kojim se želi usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom, te će se sukladno tome na poziv moći prijaviti znanstvene organizacije, a partneri će moći biti mala, srednja i velika poduzeća. Najniži iznos bespovratnih sredstava će biti 1.520.000,00 kn, a najviši 7.600.000,00 kn, dok će intenzitet potpore biti 70,25%.

Prioritetna os 3 „Poslovna konkurentnost“

Ova prioritetna os uključuje objavu 11 poziva kojima se žele ostvariti tri specifična cilja – „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“; „Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika (dalje: MSP) na domaćim i stranim tržištima“ i „Povećana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“.

U sklopu poziva „Razvoj poslovne infrastrukture – zone – faza 1“, koji će biti objavljen krajem ožujka, jedinicama lokalne i regionalne samouprave financirat će se  razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture unutar postojećih poslovnih/poduzetničkih zona, gdje manjak takve infrastrukture predstavlja prepreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva. Intenzitet potpore će biti od 55% do 85%, a indikativni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti je do 2.000.000,00 kn.

Krajem rujna očekuje se objava poziva „Kompetentnost i razvoj MSP – faza II“ kojim se želi ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija. U tu svrhu će MSP koji se prijave na natječaj moć ulagati u materijalnu i nematerijalnu imovinu koju imaju s ciljem izgradnje/rekonstrukcije i opremanja nove ili održavanja i opremanja postojećih proizvodnih kapaciteta. Indikativni iznos financijske omotnice je 15.000.000,00 kn, a iznos bespovratnih sredstva koja se mogu dodijeliti još nije poznat.  Indikativni iznos potpore je 35% do 45%.

Svrha otvorenog poziva „Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza II“, čija se objava očekuje krajem rujna, je potaknuti investicije u početna ulaganja u turizmu s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu. Nije poznat iznos bespovratnih sredstava koja će se moći dodijeliti, a indikativni iznos financijske omotnice je 202.278.555,00 kn.

Cilj mjera „Certifikatom do tržišta“ i „Podrška poduzećima u zadovoljavanju norma, u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanju konkurentnosti“ je dostizanje primjenjive razine standarda MSP kroz povećanje uporabe priznatih normi koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost. Objava prvog poziva očekuje se krajem ožujka, a drugog krajem rujna. Indikativni iznos financijske omotnice je 38.000.000,00 kn, a intenzitet potpore je 45% do 85%, no nije poznat iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu. Indikativni iznos financijske omotnice za poziv „Podrška poduzećima u zadovoljavanju norma, u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanju konkurentnosti“ je 22.800.000,00 kn, a intenzitet potpore je 45% do 85%.

Krajem rujna očekuje se objava poziva „Podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti“ kojim se želi povećati uporaba priznatih znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca i promoviraju proizvodnju provjerenih i kvalitetnih domaćih proizvoda, te će mali i srednji poduzetnici, kao korisnici mjere, moći ulagati u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja i stjecanje prava uporabe znakova kvalitete. Intenzitet potpore je 85%, a financijska omotnica iznosi 7.600.000,00 kn.

Pozivom „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a- faza II“ želi se doprinijeti rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu IKT rješenja u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti, te će prihvatljiva aktivnost biti softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa. Poziv će biti objavljen krajem studenog, a indikativni iznos financijske omotnice je  15.200.000,00 kn. Intenzitet potpore je 45% do 85%.

Krajem rujna očekuje se objava otvorenog poziva „Inovacije novoosnovanih MSP- Faza II“ koji za cilj ima razvoj novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos njihovih inovativnih ideja u tržišno uspješne poslovne poduhvate, te stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti. Indikativni iznos financijske omotnice je 76.000.000,00 kn,  a intenzitet potpore je 85%.

Prioritetna os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“

U sklopu Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“ objavit će se ukupno šest poziva koji će biti usmjereni na povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE u proizvodnim industrijama i privatnom uslužnom sektoru, smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora te stambenim zgradama (u više stambenim zgradama i obiteljskim kućama). Većina poziva bit će objavljena u trećem kvartalu 2017. godine, a indikativni intenzitet potpore bit će od 45% do 85%.

Prioritetna os 5 „Klimatske promjene i upravljanje rizicima“

Poziv „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ jedini je poziv u sklopu prioritetne osi 5, a cilj je  unaprijediti znanje o utjecaju klimatskih promjena na okoliš, biološku raznolikost, resurse, ekonomiju i zdravlje te predložiti rješenja i mjere za prilagodbu na klimatske promjene i smanjenje ranjivosti ranjivih sektora na klimatske promjene. Prihvatljivi korisnici bit će znanstvene, akademske i istraživačke institucije, javne institucije koje se bave klimatskim promjenama i njihovim utjecajima te organizacije civilnog društva. Indikativni iznos financijske omotnice je 34.129.119,00 kn, a iznos bespovratnih sredstva koja se mogu dodijeliti 29.009.751,15 kn.

Prioritetna os 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“

U sklopu prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“ dodijelit će se ukupno 380.000.000,00 kn bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda jedinicama lokalne samouprave i komunalnim tvrtkama, a neke od mogućnosti ulaganja će biti gradnja i opremanja reciklažnih dvorišta, sanacije odlagališta komunalnog otpada i implementacija programa edukativnih aktivnosti. Drugi specifični cilj ove prioritetne osi je poboljšati okvir za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000) te će u tu svrhu biti objavljena tri ograničena poziva – „Shema kontrole i eradikacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ (indikativni iznos financijske omotnice 6.688.000,00 kn);  „Shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje“ (indikativni iznos financijske omotnice 13.300.000,00 kn) i „Shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ (indikativni iznos financijske omotnice 21.660.000,00 kn).

Prioritetna os 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“

U sklopu ove prioritetne osi krajem ožujka  objavit će se poziv „Provedba shema za razvoj poduzetništva“, namijenjen MSP-ovima, obrtima, zadrugama, javnim ustanovama i institucijama, ustanovama za obrazovanje, regionalnim razvojnim agencijama koje obavljaju gospodarsku djelatnost i  turističkim agencijama na području gradova Beli Manastir, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar. Indikativni iznos financijske omotnice je 112.110.652,77 kn, a stopa financiranja će biti 55%.

Prioritetna os 9 „Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje“

U drugom kvartalu 2017. očekuje se objava ograničenog poziva „Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja“, namijenjenog regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sektorima turizma i ugostiteljstva, strojarstva, elektrotehnike, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivrede i zdravstva. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosit će 3.800.000,00 kn, a najviši 38.000.000,00 kn, uz stopu financiranja od 85%, dok će cjelokupna  financijska omotnica iznositi 563.294.117,66 kn.

Najnoviji članci iz iste kategorije