Što je potrebno znati kod pisanja dokumentacije za nabavu promidžbe i vidljivosti EU projekta?

Upute za korisnike vezane uz mjere informiranja i komunikaciju o projektima sufinanciranima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova

Upute za korisnike vezane uz mjere informiranja i komunikaciju o projektima sufinanciranima u ESI fondova u razdoblju 2014. – 2020., obvezujuće su za sve korisnike sredstava čiji su projekti sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) u razdoblju 2014.- 2020.
Upute je propisala Europska unija kako bi se osiguralo da projekti koje sufinancira uključuju mjere informiranja i komunikacije u cilju podizanja svijesti građana o ulozi i ostvarenjima kohezijske politike i fondova te ujedno služe kao pomoć korisnicima sredstava ESI fondova, prilikom ispunjavanja njihovih obveza vezanih uz informiranje i komunikaciju o projektima sufinanciranima iz sredstava EU.
One obuhvaćaju:

  • pregled svih obveza i mjera vezanih uz informiranje i komunikaciju o projektima
  • smjernice vezane uz provedbu obveznih i nekih od najčešćih komunikacijskih alata
    koji se koriste u svrhu informiranja i komunikacije o projektima
  • smjernice vezane uz ispravno korištenje i reprodukciju elemenata vidljivosti.

Poteškoće u provedbi aktivnosti informiranja i komunikacije u projektima

U provedbi aktivnosti promidžbe i vidljivosti EU projekata često nailazimo na prepreke koje proizlaze iz kolizije dva ključna dokumenta: Dokumentacije o nabavi (DON) i Uputa za korisnike sredstava.
Naime, događa se da, prilikom sastavljanja dokumentacije o nabavi, Naručitelj ne uzme u obzir spomenute smjernice i npr. traži isporuku određenog materijala sa specifikacijom tiska EU amblema u crno-bijeloj verziji na materijalu u boji, dok smjernice o vidljivosti jasno propisuju da se Amblem prikazuje u boji u svim medijima, kad god je to moguće, a crno-bijela verzija može se upotrijebiti samo u opravdanim slučajevima, kada je cjelokupni materijal crno-bijeli.
Jedino poštujući ovaj dokument u potpunosti, projekti sufinancirani EU sredstvima mogu imati ispravno provedenu aktivnost promidžbe i vidljivosti. S druge strane, nepoštivanjem pravila provedbe EU projekata riskirate financijske korekcije što u konačnici znači povrat isplaćenih sredstava ukoliko materijal ili usluga nije u skladu sa smjernicama promidžbe i vidljivosti EU projekta.

Što možete napraviti da to spriječite?

Prilikom pisanja dokumentacije o nabavi dobro proučite Upute za korisnike sredstava Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru EU fondova i savjetujte se sa stručnom osobom koja iza sebe ima bogato iskustvo u provedbi EU projekata.
Ukoliko Vam je potrebna pomoć, kontaktirajte nas na info@pjr.hr i saznajte kako ispravno napisati nabavnu dokumentaciju, koje zamke je potrebno na vrijeme izbjeći te kako uspješno provesti EU projekt bez greške.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije