Što je potrebno znati kod pisanja dokumentacije za nabavu promidžbe i vidljivosti EU projekta?

Upute za korisnike vezane uz mjere informiranja i komunikaciju o projektima sufinanciranima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova

Upute za korisnike vezane uz mjere informiranja i komunikaciju o projektima sufinanciranima u ESI fondova u razdoblju 2014. – 2020., obvezujuće su za sve korisnike sredstava čiji su projekti sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) u razdoblju 2014.- 2020.
Upute je propisala Europska unija kako bi se osiguralo da projekti koje sufinancira uključuju mjere informiranja i komunikacije u cilju podizanja svijesti građana o ulozi i ostvarenjima kohezijske politike i fondova te ujedno služe kao pomoć korisnicima sredstava ESI fondova, prilikom ispunjavanja njihovih obveza vezanih uz informiranje i komunikaciju o projektima sufinanciranima iz sredstava EU.
One obuhvaćaju:

  • pregled svih obveza i mjera vezanih uz informiranje i komunikaciju o projektima
  • smjernice vezane uz provedbu obveznih i nekih od najčešćih komunikacijskih alata
    koji se koriste u svrhu informiranja i komunikacije o projektima
  • smjernice vezane uz ispravno korištenje i reprodukciju elemenata vidljivosti.

Poteškoće u provedbi aktivnosti informiranja i komunikacije u projektima

U provedbi aktivnosti promidžbe i vidljivosti EU projekata često nailazimo na prepreke koje proizlaze iz kolizije dva ključna dokumenta: Dokumentacije o nabavi (DON) i Uputa za korisnike sredstava.
Naime, događa se da, prilikom sastavljanja dokumentacije o nabavi, Naručitelj ne uzme u obzir spomenute smjernice i npr. traži isporuku određenog materijala sa specifikacijom tiska EU amblema u crno-bijeloj verziji na materijalu u boji, dok smjernice o vidljivosti jasno propisuju da se Amblem prikazuje u boji u svim medijima, kad god je to moguće, a crno-bijela verzija može se upotrijebiti samo u opravdanim slučajevima, kada je cjelokupni materijal crno-bijeli.
Jedino poštujući ovaj dokument u potpunosti, projekti sufinancirani EU sredstvima mogu imati ispravno provedenu aktivnost promidžbe i vidljivosti. S druge strane, nepoštivanjem pravila provedbe EU projekata riskirate financijske korekcije što u konačnici znači povrat isplaćenih sredstava ukoliko materijal ili usluga nije u skladu sa smjernicama promidžbe i vidljivosti EU projekta.

Što možete napraviti da to spriječite?

Prilikom pisanja dokumentacije o nabavi dobro proučite Upute za korisnike sredstava Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru EU fondova i savjetujte se sa stručnom osobom koja iza sebe ima bogato iskustvo u provedbi EU projekata.
Ukoliko Vam je potrebna pomoć, kontaktirajte nas na info@pjr.hr i saznajte kako ispravno napisati nabavnu dokumentaciju, koje zamke je potrebno na vrijeme izbjeći te kako uspješno provesti EU projekt bez greške.

Najnoviji članci iz iste kategorije