Potpora za ulaganje u izgradnju i opremanje

Poduzetnici, na vrijeme dođite do potpora za izgradnju i opremanje poslovnih objekata

Kako se pripremiti i biti što uspješniji u povlačenju sredstava iz EU fondova iz natječaja ‘Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo?

Znate li da u okviru ovog poziva možete financirati solarne panele I druge održive oblike grijanja? Znate li da su prihvatljive aktivnosti građenje, rekonstrukcija I modernizacija vaših poslovnih objekata; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila, hardvera i softvera; nabava patenata i  autorskih prava.

Vrijeme je za ubacivanje u petu brzinu kako bi poduzetnici došli do predviđenih potpora.

EU predvidjela je 1,9 milijardi kuna za ulaganja malih, srednjih i srednje kapitaliziranih poduzeća do 3.000 zaposlenih, usmjerena u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu.

 

Bespovratna sredstva dodijelit će se samo financijski održivim poduzećima iz navedenih prihvatljivih sektora samo ako u kompetitivnom postupku dodjele sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose jednom ili više sljedećih ciljeva:

o          promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;

o          dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Iznos sredstava i namjena

Procijenjena alokacija: 1,9 milijardi kuna

Predviđeni maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

 • za MSP-ove do 7,5 mlijuna kuna
 • za srednje kapitalizirana poduzeća do 35 mlijuna kuna

Indikativna raspodjela alokacije za ovu mjeru iznosi 40% za MSP-ove i 60% za srednje kapitalizirana poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Prihvatljive aktivnosti odnose se na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u privatnim malim i srednjim poduzećima, te srednje kapitaliziranim poduzećima, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

 • ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama
 • održive uporabe prirodnih resursa
 • prijelaza na kružno gospodarstvo
 • sprečavanja i kontrole onečišćenja.

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća
 • ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima
 • ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
 • promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
 • savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
 • aktivnosti neophodne za provedbu projekta

 

Prihvatljivi troškovi:

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (npr. građenje ili rekonstrukcija poslovnih objekata; preuređenje i modernizacija; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila; nabava hardvera i softvera; nabava patenata, autorskih prava i sl.)
 • savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
 • sudjelovanje na sajmovima
 • usavršavanje
 • uvođenje grijanja i hlađenja
 • priprema projektne dokumentacije
 • promidžba i vidljivost.

Potpora neće biti moguća za sljedeće aktivnosti:

 • Ulaganja koja se odnose na fosilna goriva (uključujući daljnju upotrebu);
 • Ulaganja u postrojenja za odlaganje otpada na odlagališta otpada, u postrojenja za mehaničku biološku obradu (MBT) i spalionice otpada (ne odnosi se na postrojenja isključivo namijenjena za obradu opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojeća postrojenja, gdje je ulaganje u svrhu
 • povećanja energetske učinkovitosti, hvatanja ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabe materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva ulaganja ne rezultiraju povećanjem kapaciteta prerade otpada ili produljenjem vijeka trajanja postrojenja
 • Aktivnosti kod kojih dugotrajno odlaganje otpada može dugoročno naštetiti okolišu (npr. nuklearni otpad).

Kome su namijenjena sredstva?

Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije uključujući:

 • metaloprerađivačku
 • tekstilnu
 • prehrambenu
 • kemijsku
 • građevinsku
 • drvoprerađivačku industriju

Bespovratna sredstva dodijelit će se financijski održivim poduzećima iz navedenih prihvatljivih sektora samo ako u kompetitivnom postupku dodjele sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose jednom ili više ciljeva kružnog gospodarstva I održivosti.

Posebna će se pažnja posvetiti ulaganjima u slabije razvijenim regijama u kojima nedostaju srednje kapitalizirana i velika poduzeća, kao i poduzeća sa snažnom integriranošću u globalnu trgovinu međunarodnim lancima, a gdje je pristup financiranju zbog slabije razvijenosti takvih regija otežan. Još jedna skupina poduzeća sa slabim pristupom financijskim uslugama su poduzeća u vlasništvu žena koja čine nešto više od trećine svih poduzeća. Za ove dvije skupine dodijeliti će se dodatni bodovi u postupku vrednovanja.

Projekti moraju udovoljiti i kriterijima:

 • očekivani učinak ulaganja treba utjecati na smanjenje štetnih emisija za minimalno 20%
 • od prijavitelja će se zahtijevati dokaz da neće koristiti dodijeljena sredstva za ulaganje u aktivnosti koje bi potencijalno mogle naštetiti okolišu ili negativno utjecati na klimu
 • ulaganje treba biti u skladu sa Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030., s pogledom na 2050. i s nacionalna razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine
 • u slučaju kapitalnih investicija, procjena učinka na okoliš provest će se sukladno hrvatskom zakonodavstvu.

Za dobivanje sredstava projekti će trebati dokazati da imaju sve zakonske preduvjete da s implementacijom počnu odmah. Sugerira se što ranija priprema projekata s komponentom gradnje i priprema projektne dokumentacije.

Vrste potpora

Maksimalna moguća razine potpore EU potpore u postotku ukupnog troška ulaganja (tzv. intenziteti potpore) bit će sukladna GBER-u i važećoj karti regionalnih potpora, a intenziteti potpore kreću se od 20% – 50% prihvatljivih troškova, ovisno o vrsti potpore, veličini poduzeća i lokaciji ulaganja.

 1. regionalne potpore za početna ulaganja – državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima radi doprinosa gospodarskom razvoju ovisno o zemljopisnom području
 • prihvatljivi troškovi uključuju: troškove ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i troškove plaća proizašle iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja

Predloženi intenziteti regionalnih potpora za pojedinu regiju:

 

NUTS 2 regije

 

Očekivani intenzitet potpore %

Relativno povećanje u odnosu na sadašnji intenzitet %

 

Mala poduzeća

Srednja poduzeća

Velika poduzeća

 

Grad Zagreb

55%

45%

35%

+10 %

Panonska Hrvatska

70%

60%

50%

+25 %

Sjeverna Hrvatska

70%

60%

50%

+25 %

Jadranska Hrvatska

60%

50%

40%

+15 %

Grad Zagreb zbog većeg stupnja razvijenosti ima nešto drugačija pravila od drugih manje razvijenih regija. Po novome, veliki poduzetnici na području Grada Zagreba regionalnu potporu moći će koristiti samo za početno ulaganje u novu ekonomsku djelatnost obuhvaćenu istim razredom prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007).

Na male, srednje i velike poduzetnike preostale tri regije se ovo ne odnosi.

 • potpora za ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća kroz regionalne potpore za ulaganje – u okviru ove potpore korisnik mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih ulaganja ili vanjskih financiranja
  • maksimalni intenzitet potpore ne premašuje 75% prihvatljivih troškova.

potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja – u okviru ove potpore prihvatljivi troškovi su : troškovi osoblja; troškovi instrumenata, opreme, zgrada i zemljišta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt; troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima; dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta. Intenzitet potpore ne premašuje 15 % prihvatljivih troškova za velike poduzetnike i 50 % prihvatljivih troškova za MSP-ove.

 1. potpore za usavršavanje kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima – u okviru ove potpore prihvatljivi troškovi uključuju: troškove predavača koji su sudjelovali u usavršavanju; troškovi predavača i polaznika koji su izravno povezani s projektom usavršavanja (npr. putni troškovi, materijali, alati nužni za usavršavanje)
 • Intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova te se može povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 70 % prihvatljivih troškova za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju te za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzeću i za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom poduzeću.
 1. potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti – u okviru ove potpore prihvatljivi troškovi su dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti
  • Intenzitet potpore ne premašuje 30 % prihvatljivih troškova, te se može povećati za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzetnicima i za 10 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzetnicima.
 2. potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije – ova potpora se dodjeljuje isključivo novim postrojenjima te dodatni troškovi ulaganja neophodnih za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora smatraju se prihvatljivim troškovima
  • Intenzitet potpore ne premašuje 30 % – 45 % prihvatljivih troškova te se intenzitet potpore može se povećati za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzetnicima i za 10 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzetnicima.
  • Ukoliko se potpora dodjeljuje u konkurentnom natječajnom postupku na temelju jasnih, transparentnih i nediskriminirajućih kriterija, intenzitet potpore može doseći 100% prihvatljivih troškova.
 3. potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova – u okviru ove potpore prihvatljivi troškovi su troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti.
  • Intenzitet potpore ne premašuje 50% prihvatljivih troškova.
 4. de minimis potpore – Intenzitet potpore ne premašuje 100 % prihvatljivih dodatnih troškova.

Besplatna provjera prihvatljivosti

PJR Vam nudi pomoć prilikom procjene sukladnosti Vaše projektne ideje s natječajem i ispunjavanja baze projektnih ideja. Pozivamo Vas da nam čim prije ostavite svoje podatke popunjavanjem kratkog upitnika dostupnog niže ili nam pošaljete svoje podatke na info@pjr.hr  kako bismo razgovarali o suradnji.

Fill out my online form.

Najnoviji članci iz iste kategorije