Objavljen je Poziv “Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)”

Cilj Poziva je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Unaprjeđenje infrastrukture postići će se putem izgradnje i rekonstrukcije/dogradnje postojeće infrastrukture, uz adekvatno opremanje, a kako bi se nakon uspostave centara za starije osobe korisnicima pružile kvalitetne i pravovremeno dostupne usluge socijalne skrbi. Centri za starije osobe osigurat će nove dodatne kapacitete za smještaj starijih osoba koje su potpuno funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini kuće ili lokalne zajednice. Također će se u Centrima osigurati pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici, a kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave

U okviru ovog Poziva projektno partnerstvo je obavezno, što znači da prijavitelj ne može samostalno podnijeti projektnu prijavu. Projektni prijedlozi moraju uključivati jedinicu lokalne samouprave kao prijavitelja, a obavezni partner prihvatljivom prijavitelju u svakoj projektnoj prijavi je jedinica područne (regionalne) samouprave, tj. županija na čijem području se projekt provodi. Jedna županija može biti Partner u više projektnih prijedloga prijavitelja sa sjedištem u toj županiji.

Ukupna alokacija: 370.000.000,00 HRK / 49.107.439,11 EUR

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu:

 • Najniži iznos  16.440.000 HRK / 2.181.962,97 EUR
 • Najviši iznos  46.250.000 HRK / 6.138.429,89 EUR

Intenzitet potpore: 100%

Prihvatljivi troškovi:

 1. Troškovi izrade projektne i tehničke dokumentacije
 • troškovi izrade projektne dokumentacije – priprema projektnog prijedloga, što podrazumijeva pripremu Prijavnog obrasca i podršku u pripremi ostalih priloga predviđenih Uputama
 • troškovi izrade potrebne tehničke dokumentacije –  priprema idejnog rješenja, glavnog i izvedbenog projekta, izrada studija i elaborata (ukoliko je primjenjivo), proračuna, troškovnika radova i opreme
 • troškovi dokumentacije i stručnjaka potrebnih za ishođenje potrebnih dozvola
 • izrade ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., izrada studije/elaborata utjecaja na okoliš
 • troškovi dokumentacije potrebne za građevinske radove, pripreme izgradnje elektroenergetskih objekata i sl.
 • troškovi izrade investicijske studije prema Obrascu 3. – Investicijska studija

 

 1. Troškovi izvođenja radova – izgradnje te rekonstrukcije postojećih građevina
 • troškovi građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja)
 • troškovi zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja
 • prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi i ostalih pomagala za svladavanje visinskih prepreka
 • prilagodba prostora u skladu sa specifičnim potrebama korisnika kako bi prostor za pružanje socijalnih usluga za starije osobe (institucijske i izvaninstitucijske) u potpunosti odgovarao odredbama Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga itd.
 • troškovi pripremnih radova na gradilištu kao što su rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada i sve vrste komunalnih priključaka

 

 1. Trošak opremanja prostora
 • troškovi nabave opreme i namještaja

 

 1. Trošak nabave vozila
 • troškovi nabave osobnih vozila i vozila posebne namjene koji će se koristiti za prijevoz korisnika institucijskih i pružanje izvaninstitucijskih usluga centra za starije osobe

 

 1. Troškovi stručnog nadzora građenja, projektantskog nadzora, usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, usluge voditelja projekta građenja

 

 1. Troškovi vanjskih stručnjaka u području javne nabave za pomoć u pripremi dokumentacije za nadmetanje i provedbi postupaka javne nabave

 

 1. Troškovi promidžbe i vidljivosti
 • privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice itd.
 • troškovi informiranja javnosti o uslugama koje će centar za starije osobe pružati

 

Projektni prijedlozi podnosit će se od 23. siječnja 2023. godine u 8:00 sati do 22. ožujka 2023. godine u 23:59 sati putem sustava eNPOO.

Za sve dodatne informacije javite nam se na info@pjr.hr

Najnoviji članci iz iste kategorije