PJR edukacije za Poziv “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Pozivom se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Specifično, Poziv je usmjeren jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Također, Poziv je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovoga Poziva su neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva, kojima je na raspolaganju ukupno 100.000.000,00 HRK. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 200.000,00 HRK, a najviši 500.000,00 HRK, uz intenzitet potpore do 100% prihvatljivih troškova.
Prihvatljive aktivnosti uključuju sljedeće elemente:

ELEMENT 1: Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva – OBVEZAN ELEMENT
Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

 • organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva;
 • osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija;
 • poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa);
 • organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja;
 • jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija;
 • osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije;
 • izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama;
 • jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama);
 • sudjelovanje i suradnja OCD-a s tijelima javne vlasti u razvoju strategija/planova i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini;
 • organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini;
 • organiziranje malih građanskih akcija kao podrška službama civilne zaštite.

ELEMENT 2: Jačanje kapaciteta OCD-a i provedba savjetovanja udruga kao poslodavaca u kriznim situacijama – IZBORNI ELEMENT
Prihvatljive aktivnosti su:

 • razvoj i provedba mentorskih programa za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu (uključujući edukacije i osnaživanje slabije informatički pismenih korisnika za online poslovanje i uspostavljanje home office-a)

Element 3: Promidžba i vidljivost – OBVEZNI ELEMENT

Sve aktivnosti kojima je svrha promidžba i vidljivost projektnog prijedloga moraju osigurati osnovne elemente vidljivosti vezano uz ESI fondove. Komunikacijske aktivnosti mogu uključivati izradu promotivnih materijala (AV sadržaja, brošura, letaka, plakata i dr.), organizaciju promotivnih i informativnih događaja i info pultova, izradu mrežnih stranica projekta, diseminaciju informacija o projektu putem javnih medija (tisak, radio, televizija, internet) i sl.

Element 4: Upravljanje projektom i administracija – OBVEZNI ELEMENT

Ovaj element osigurava pravovremeno, učinkovito i ispravno tehničko i administrativno provođenje svih projektnih aktivnosti i obveza koje proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane korisnika. Osobe angažirane u elementu Upravljanje projektom i administracija moraju biti angažirane isključivo putem ugovora o radu/rješenja o prijemu u službu kod prijavitelja ili partnera.

Projektni prijedlozi podnosit će se od 25. 1. 2021. godine.
Više informacija o Pozivu dostupno je na sljedećoj poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-ocd-a-za-odgovaranje-na-potrebe-lokalne-zajednice/.

Javite nam se da skrojimo edukacije po vašoj potrebi: info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije