Nove upute za obveznu komponentu promidžbe i vidljivosti u EU projektima i najčešće zablude korisnika

pjr-educa-47

Dana 1. lipnja 2015. godine na snagu su stupile nove upute za korisnike bespovratnih sredstava vezane uz mjere informiranja i komunikaciju u projektima sufinanciranima u okviru europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u razdoblju od 2014. – 2020. te su tako postale obvezujuće za sve korisnike sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF). Iako su pravila nova, ona za cilj i dalje imaju informiranje građana EU o ulozi, ostvarenjima, rezultatima te učincima EU fondova. Pravnu podlogu novog pravilnika čine:

1. Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća;
2. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/2014;
3. Opći i posebni uvjeti ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Kako je svim korisnicima bespovratnih sredstava već poznato, uz razne druge obveze, potpisom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava korisnik se obvezuje provoditi i aktivnosti informiranja i komunikacije koje moraju biti usmjerene na različite ciljne skupine koje uključuju: krajnje korisnike projekta, opću i stručnu javnost te medije.

Elementi vidljivosti, njihovo korištenje i obveze korisnika

Svaki korisnik bespovratnih sredstava dužan je informirati javnost tijekom provedbe projekta o bespovratnim sredstvima dobivenim za provedbu projekta, a Pravilnikom su propisani i elementi aktivnosti informiranja i komunikacije:
1. Amblem Unije i tekst „Europska unija“
2. Napomena o fondu koji podupire projekt
3. Izjava/slogan
4. „Zajedno do fondove EU“
5. Logotip europski strukturni i investicijski fondovi
6. Isključenje odgovornosti.

No, iako su elementi koje ova obveza mora sadržavati propisani, osim objašnjenja kako „korisnik mora osigurati korištenje navedenih logotipa na pregledan i vidljiv način“, točna veličina logotipa i amblema nije propisana. Također, komunikacijski alati koje će u svrhu informiranja i komunikacije koristiti, korisnik odabire samostalno te je stoga bitno znati ključne zablude i njihova rješenja.

Nije li vidljivost isto što i komunikacija?

Mnogi korisnici postavljaju ovo pitanje smatrajući kako se radi o istoznačnicama dok je, u stvarnosti, riječ o potpuno različitim pojmovima. Naime, komunikacija je osnovni preduvjet za vidljivost jer unaprijed zadani programi vidljivosti koji se postižu promotivnim materijalima, događanjima i internetskom stranicom dosežu svoj cilj samo ako im je prethodio misaoni proces koji je nužan preduvjet uporabe pojedinačnih komunikacijskih alata, a koji obuhvaća procjenu situacije, razvijanje poruka, analizu ciljnih skupina i procjenu učinkovitosti određenih alata za upravo taj tip poruke prema određenim tipovima ciljnih skupina. Upravo je zbog nedostatka promišljanja o uporabi pojedinačnih komunikacijskih alata, kojima bi se postigao uspjeh projekta, komponenta vidljivosti u projektima često krivo postavljena. U prilog tome govore i rezultati istraživanja koje je naručilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, a koje pokazuje da hrvatski građani i dalje nisu dovoljno informirani o mogućnostima koje nude EU fondovi, a čak 60% ispitanih građana nije čulo za neki projekt financiran iz EU fondova u njihovoj blizini! Iz tog razloga ključno je shvatiti povezanost između zadanih programa vidljivosti i komunikacijskih alata. Primjerice, ukoliko se korisnik bespovratnih sredstava odluči za izradu web stranice, letke i završnu konferenciju, ali tim elementima vidljivosti ne pridoda neki od komunikacijskih alata, rezultati neće biti uspješni za korisnika. Web stranica projekta ugasit će se nakon njegove provedbe, a letci neće dospjeti do ključnih osoba te ih velika većina neće biti pročitana. S druge strane, ukoliko odlučivanju o programima vidljivosti prethodi faza izrade komunikacijske strategije i plana, programi vidljivosti bit će usmjereni ka ključnim ciljnim skupinama, a korisnik će dobiti na kvalitetnoj promociji svoga projekta i svoje organizacije što će mu koristiti i nakon završetka provedbe projekta.

Objašnjenje ključnih pojmova

Za kraj, kako bismo Vam, kao korisnicima bespovratnih sredstava, omogućili jasnije raspoznavanje gore navedenih pojmova, u nastavku slijedi pregled ključnih razlika.

Vidljivost projekta rezultat je misaonog procesa kojim su definirani komunikacijski cilj projekta, ciljne skupine, ključne poruke te komunikacijski alati i kanali. Najčešće se pod pojmom vidljivosti misli na tiskanje brošura, letaka i postavljanje internetske stranice projekta, ali navedeno neće postići svoj cilj bez spomenutog misaonog procesa.

Komunikacijski kanali definiraju se nakon detaljnog segmentiranja ciljnih skupina i određivanja ključnih poruka. Tek tada možemo znati koji medij je najprikladniji za pojedinu ciljnu skupinu. Na primjer, naša poruka će lakše do određene ciljne skupine doći putem društvenih mreža, dok ćemo za neke skupine koristiti TV kao medij ili radio itd.

 

Najnoviji članci iz iste kategorije