NATJEČAJ: Inovacije u S3 područjima

Za početak ožujka najavljeno je otvaranje novog Poziva na dostavu projektnih ideja financiranog iz EU fondova. Poziv „Inovacije u S3 područjima“ namijenjen je pravnim ili fizičkim osoba koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik. Unutar ovog poziva prihvatljiva je priprema dokumentacije za prijavu projekata i provedba projekata te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu.Predviđeno trajanje ovih projekata je najduže 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora. Cilj poziva je podržati inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište.

Strategije pametne specijalizacije (S3) uključuju:

 

TEMATSKA PRIORITETNA PODRUČJA S3
PODTEMATSKA PRIORITETNA PODRUČJA S3

ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA

ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ PROMET I MOBILNOST SIGURNOST

HRANA I BIOEKONOMIJA

Farmaceutika, bio-farmaceutika i proizvodnja medicinske opreme i uređaja Energetske tehnologije, sustavi i oprema Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila Kibernetička

sigurnost

Održiva proizvodnja i prerada hrane
Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali Ekološki prihvatljiva prometna rješenja Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene Održiva proizvodnja i prerada drva
 

Nutricionizam

Inteligentni transportni sustavi i logistika Program protuminskog djelovanja

HORIZONTALNE TEME

KET

ICT

 

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na lansiranje gotovog proizvoda/usluga na tržište, ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, dobivanje patenata, troškove osoblja i istraživanja u svrhu inovacija i komercijalizacije novih proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Projektima će se financirati:

 • Inovacija organizacije i/ili procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti
 • Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta

 

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljive kategorije pokrivaju

 1. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Regionalne potpore za ulaganje:
 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta;
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licence, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva), prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:
 1. a) mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
 2. b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
 3. c) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem; i
 4. d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća.
 5. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja:
 • Troškovi plaća osoblja (mogu iznositi do 80% iznosa ukupne vrijednosti projekta)
 • Neizravni troškovi (dodatni režijski poslovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda)
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme , u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima.
 • Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama
 • Troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba
 1. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore male vrijednosti (Program de minimis):
 • Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti sukladno Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020. (Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata, prihvatljivi su do 15.000,00 HRK)
 • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv (prihvatljivi su do 40.000,00 HRK)
 • Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu)
 • Troškove revizije projekta
 • Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon
 • Troškove pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga)

 

Iznosi i intenzitet potpora

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za ovaj poziv je 634.000.000,00 kn, najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku je 1.000.000,00, dok je najviši 20.000.000,00 kn. Intenzitet potpore ovisi kategoriji troškova te veličini poduzetnika, minimalni intenzitet potpore je 35% dok je najviši 65%.

 

Za više informacija o ovom i drugim Pozivima molimo javite nam se na info@pjr.hr 

Najnoviji članci iz iste kategorije