Kriteriji za ocjenjivanje koncepta projekata u IPA natječajima

Kada se izrađuje projektni prijedlog za bilo koji od natječaja u programu IPA (grant sheme u komponentama I – IV), potrebno je pozorno čitati pitanja koja se pojavljuju u obrascu za ocjenjivanje u Uputama za prijavitelje (engl. Guidelines for Applicants). Ukupno je moguće ostvariti maksimalno 50 bodova pri ocjeni koncepta projekta. Vrlo često potencijalni prijavitelji na ove natječaje ne uoče da postoje ova pitanja, već slijepo odgovaraju na pitanja koja se postavljaju u aplikacijskom obrascu (za koncept projekta). Iako se naravno pitanja u aplikacijskom obrascu poklapaju s pitanjima u obrascu za ocjenjivanje iz Uputa, ono što je bitno je slijediti osnovnu logiku pitanja iz obrasca za ocjenjivanje. Pitanja u konceptu projekta su od izmjena Praktičnog vodiča Europske komisije kroz postupke nabave (tzv. PRAG) ponešto izmijenjena i dijele se samo na dva područja; relevantnost projekta i dizajn projektnog prijedloga.

U poglavlju relevantnosti prvo je pitanje koliko je projektni prijedlog relevantan u odnosu na ciljeve i prioritete poziva na dostavu projektnih prijedloga. Ovo pitanje esencijalno je za utvrđivanje da li će uopće projektni prijedlog doprinijeti ostvarenju osnovnog cilja natječaja. Intencija je da svi financirani projekti, osim što nude ostvarenje svog specifičnog cilja, doprinesu i ostvarenju općeg i specifičnog cilja cijelog natječaja.

Drugo pitanje je koliko je projektni prijedlog relevantan u pogledu posebnih potreba i ograničenja za ciljanu županiju(e) ili regiju(e). Naime svaki projekt događa se na nekom konkretnom području (koja je ponekad općina, županija, neka smislena regija, dok rjeđe projekti imaju nacionalni obuhvat u svojim željenim rezultatima). Osim usporedbe projekta s potrebama i strategijama područja u kojem će se odvijati, ovdje je bitno i usporediti sinergiju koju projekt ima s drugim EU inicijativama i utvrditi da projekt izbjegava eventualna neželjena dupliciranja akcija.

Prethodna dva pitanja nose po 10 bodova, a moguće je da natječaj s jednim bodom favorizira samo projekte koji bi se dešavali u nekim specifično na natječaj ciljanim županijama (obično govorimo o pozitivnoj diskriminaciji slabije razvijenih županija po nekom bitnom kriteriju).

Treće pitanje glasi koliko su jasno definirane i strateški izabrane uključene strane (krajnji korisnici, ciljne skupine), te jesu li njihove potrebe jasno definirane. Bitno je dakle napomenuti zašto je projektom odabrana određena ciljna skupina i bavi li se projekt njima na odgovarajuć način. U ovom pitanju se u pojedinim natječajima predvidi da se maksimalna ocjena (5 bodova) može dodijeliti samo projektima koji uključe neke specijalno teške ciljne skupine koje je natječaj preporučio.

Posljednje pitanje u poglavlju relevantnosti (također 5 bodova) pita sadrži li projektni prijedlog karakteristične elemente dodane vrijednosti, kao što su očuvanje okoliša, promicanje ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti, potreba osoba s invaliditetom, prava nacionalnih manjina, inovacije, najbolje prakse i sl. Namjera je europskih fondova maksimizirati intervencije svih projekata da svojim djelovanjem također doprinose nekim općim vrijednostima i težnjama.

Drugi dio pitanja odnosi se na sadržaj projekta i to koliko je koherentan ukupni dizajn projekta i odražava li analizu uključenih problema, uzima u obzir vanjske čimbenike i relevantne dionike. Na neki način se traži povezivanje prethodno iznesene analize problema i dionika te pojašnjenje zašto je i s kojim ciljem koji dionik uključen u projekt.

Posljednje je pitanje je li projekt ostvariv i dosljedan u odnosu na ciljeve i očekivane rezultate. Zapravo se traži pojašnjenje vertikalne logike projekta i same izvedivosti. Ova pitanja mogu donijeti po 10 bodova.

Kada se svi projektni sažeci ocijene, utvrđuje se lista predloženih projekata koji se rangiraju prema ukupnim bodovima. Razmatrati će se samo oni projektni koncepti koji imaju najmanje 30 bodova te se u drugi krug natječaja obično pozove duplo više projekata negoli što ima sredstava dostupnih na natječaju.

[wpfilebase tag=file id=9 tpl=simple /]

 

 

 

 

Najnoviji članci iz iste kategorije