Izrada Strategije razvoja grada Umaga 2015. – 2020.

U sklopu Izrade Strategije razvoja grada Umaga, stručna je pomoć pružena kroz analizu postojećih strateških dokumenata na razini Grada Umaga i Istarske županije i uklapanja istih u buduću strategiju Grada, te kroz analizu prioriteta razvojnih potreba i strateških ciljeva.

Radnoj skupini su predstavljene mogućnosti financiranja iz ESI fondova kao podloga za detaljnije definiranje razvojnih ciljeva, mjera i aktivnosti buduće strategije. Po provedenom teorijskom uvodu, stručna se pomoć nastavila u vidu izrade Strategije razvoja.

Najnoviji članci iz iste kategorije