Bliži se rok za izradu Provedbenih programa JLP(R)S-ova!

Provedbeni programi su kratkoročni akti strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva planova razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  (JLP(R)S) i poveznicu s proračunom JLP(R)S-ova. Provedbeni programi donose se u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost izvršnog tijela JLP(R)S-a. Ove je godine, iznimno, taj rok prolongiran do sredine prosinca.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave u obvezi je donijeti provedbeni program za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela JLP(R)S koji vrijedi za predmetni mandat.

Iako se razvoj pojedinog JLP(R)S-a treba uklopiti u Plan razvoja na županijskoj, odnosno lokalnoj razini, kako bi se to uklapanje kvalitetnije napravilo, preporuča se JLP(R)S-ovima i njihovim povezanim društvima i organizacijama da izrade svoje analize, podloge, provedbene programe i akcijske planove. U skladu s navedenim propisima te imajući u vidu činjenicu da je kvalitetna strateško-planska podloga osnovica za daljnji održiv razvoj JLP(R)S-a te ujedno i preduvjet za  mobiliziranje svih mogućih izvora financiranja, a posebice EU fondova, nameće se nužnost izrade kvalitetnog i sveobuhvatnog Plana razvoja JLP(R)S-a te Provedbenog programa.

Predviđeni minimalni sadržaj Provedbenog programa uključuje sljedeća poglavlja:

  1. Vizija jedinice JLP(R)S
  2. Mandat i misija JLP(R)S
  3. Opis kratkoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala
  4. Prioriteti JLP(R)S i obrazloženje za odabir prioriteta
  5. Odabir strateških ciljeva i odgovarajućih posebnih ciljeva iz hijerarhijski viših akata strateškog planiranja te opis usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja
  6. Terminski plan provedbe mjera, aktivnosti i projekata za provedbu posebnih ciljeva
  7. Popis ključnih pokazatelja ishoda i pokazatelja rezultata s ciljnim vrijednostima
  8. Financijski plan za provedbu mjera, aktivnosti i projekata
  9. Opis okvira za praćenje provedbe.

 

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u izradi i vrednovanju strateških dokumenata, PJR Vam nudi uslugu izrade Provedbenog programa za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine. Pošaljite nam mail na info@pjr.hr ili ispunite kratki upitnik kako biste već danas započeli s izradom Provedbenog programa.

Najnoviji članci iz iste kategorije