Kako izraditi analizu rizika projektnih  aktivnosti?

Kako izraditi analizu rizika projektnih aktivnosti?

Nakon što su detaljne aktivnosti projekta jasno identificirane logičkom matricom i detaljno opisane u projektnom prijedlogu, a prije negoli se prijavitelj projekta uistinu konačno odluči da li će sve ove aktivnosti stvarno predložiti projektom, potrebno je napraviti...
Kako izraditi plan nabave u EU projektima?

Kako izraditi plan nabave u EU projektima?

Uistinu se može reći da je izrada plana javne nabave usluga, opreme i radova u provedbi projekata pola puta do uspjeha postupka nabave. Svaka nabava morala bi se sagledati u planu aktivnosti odnosno vremenskoj dimenziji aktivnosti koje prate postupak javne nabave...
Kako izraditi plan nabave u EU projektima?

Kako mjeriti uspjeh EU fondova?

Kako bi se mjerio uspjeh EU fondova, valja sagledati nekoliko različitih pokazatelja koji se pojavljuju u procesu provedbe programa i projekata koje financiraju pretpristupni programi (EU fondovi). Najpopularniji indikator uspjeha je stopa ugovaranja, no prije i...
Kako izraditi plan nabave u EU projektima?

Kako izraditi detaljne aktivnosti projekta?

Kada govorimo o detaljnim aktivnostima i njihovoj učinkovitosti, nužno je identificirati i detaljno opisati svaku aktivnost koja se želi poduzeti kako bi se ostvarili rezultati, opravdavajući odabir aktivnosti, navodeći njihov redoslijed i međusobnu povezanost te...