Analiza dionika

Dionici (engl. stakeholders) projekta ili programa su bilo koji pojedinci, skupine, organizacije ili tvrtke koje imaju, ili mogu imati, značajan interes u uspjehu ili neuspjehu projekta (bilo da su u projekt uključeni kao aktivni sudionici, savjetnici, ili su pak vanjska interesna skupina). Osnovna postavka analize dionika je da različite skupine imaju i različite interese, kapacitete i probleme koje je potrebno individualno analizirati u procesu pripreme projekta, kako bi ih se razumjelo i anticipiralo, a projekt usmjerilo adekvatnoj identifikaciji problema i ciljeva te odabiru strategije djelovanja.

S obzirom na to da je terminologija vezana uz dionike često neujednačena, izdvajamo definicije koje se koriste u kontekstu EU programa:

  • Dionici (engl. stakeholders) su pojedinci ili institucije koji direktno ili indirektno mogu osjetiti pozitivne i negativne efekte provedbe projekta ili programa;
  • Korisnici (engl. beneficiaries) su svi koji na bilo koji način osjećaju pozitivne efekte projekta. Pritom su ciljne skupine (engl. target groups) one koje osjećaju direktne pozitivne efekte na razini specifičnog cilja projekta (na primjer, partnerske organizacije), dok su krajnji korisnici (engl. final beneficiaries) one skupine koje od provedbe projekta pozitivne efekte osjećaju dugoročno i to na nivou društva ili određenog sektora u cjelini (na primjer, djeca imaju dugoročne koristi od razvoja sustava zdravstvene zaštite ili obrazovanja, potrošači od povećanja kvalitete poljoprivredne proizvodnje itd.);
  • Projektni partneri (engl. project partners) su dionici koji projekt provode (oni su ujedno vrlo često i ciljna skupina).

Bitna pitanja koja je potrebno postaviti u okviru analize dionika su čije probleme i prilike analiziramo, te tko će osjetiti pozitivne efekte provedbe projekta, a kome će projekt potencijalno nanijeti štetu. Cilj analize je doprinijeti maksimiziranju socijalnih, ekonomskih i institucionalnih koristi projekta za ciljne skupine i krajnje korisnike te minimizirati potencijalne negativne efekte (kao i potencijalne sukobe među dionicima).

Preporučeni koraci analize dionika su sljedeći:

  1. identifikacija problema i/ili prilika koji su predmet projekta;
  2. identifikacija skupina koje imaju (značajan) interes u projektu i njegovoj provedbi;
  3. analiza uloga, interesa, značaja i kapaciteta za sudjelovanje (snaga i slabosti) spomenutih skupina u provedbi projekta;
  4. identifikacija razine suradnje ili potencijalnog konflikta među dionicima;
  5. interpretacija nalaza analize i uključivanje relevantnih informacija u izradu projekta.

Konačno, analizom želimo osigurati da su projektna sredstva primjereno raspoređena kako bi se ostvarili ciljevi i zadovoljile potrebe ciljnih skupina, zatim organizirati vođenje projekta na način koji najbolje uključuje dionike i osigurava njihovo sudjelovanje i interes te, na kraju, osigurati kvalitetno prepoznavanje pojedinačnih interesa koji će biti adekvatno adresirani prilikom izrade (i provedbe) projekta.

Još jedan vrlo važan cilj analize dionika, u okviru pripreme i razvoja projekta, jest prepoznati i pravilno upravljati problemima vezanim uz ravnopravnost i odgovarajuće sudjelovanje pojedinih dionika sukladno njihovim stvarnim interesima i potrebama, posebno u kontekstu učinkovitog i ciljanog djelovanja u smjeru osvješćivanja i rješavanja problema skupina u podređenom položaju (kao što su siromašni, žene, djeca i osobe s posebnim potrebama). Analiza statusa spomenutih skupina (npr. analiza ravnopravnosti spolova) i potencijalnog utjecaja projekta u tom je smislu vrlo važan element analize dionika, a čiji je cilj stvoriti projekt koji će u okviru provedbe također ostvariti adekvatne koristi za sve navedene skupine.

Alati za izradu analize dionika

Prilikom izrade analize dionika moguće je služiti se raznim alatima, a neki od onih koji se najčešće koriste su matrica analize dionika, SWOT analiza (analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji) i Vennovi dijagrami. Prilikom korištenja bilo kojeg od navedenih alata, kvaliteta dobivenih informacija bit će značajno određena procesom prikupljanja informacija. U tom smislu, efektivno korištenje metoda planiranja i komunikacije pomaže osigurati adekvatnu prezentaciju i shvaćanje perspektiva različitih dionika.

[wpfilebase tag=file id=20 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije