Strateško planiranje

2020. godina je godina strateških dokumenata. U tijeku su pregovori o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. godine i izrada Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Važnost i nužnost strateškog planiranja posebice je izražena u uvjetima aktualne epidemije virusa Covid-19.

Još u 2017. na snagu je stupio Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017), a pratila ga je Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja (NN 89/2018) donesena krajem 2018. godine. Ovim dokumentima se donekle mijenja dosadašnji način strateškog planiranja te formuliraju novi akti strateškog planiranja.

Dosadašnje strategije razvoja postaju Planovi razvoja jedinica lokalne odnosno područne samouprave, koji predstavljaju srednjoročne akte strateškog planiranja koje donose predstavnička tijela JLP(R)S sa svrhom razrade planova za realizaciju razvojnih smjerova i strateških ciljeva za plansko razdoblje koje traje od pet do deset godina. Izrada akata strateškog planiranja je i prvi korak za upis projekata JLP(R)S u Registar projekata, koji je pak preduvjet za korištenje sredstava proračuna i sredstava EU-a namijenjenih Republici Hrvatskoj kroz proračun.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u izradi strateških dokumenata, koristeći suvremene inkluzivne metode strateškog planiranja PJR je vaš strateški savjetnik u svim koracima planiranja razvoja – od izrade strateškog okvira za razvoj do izrade i finalizacije svih relevantnih dokumenata kao što su:

 • Podloge za strategije
 • Sektorske analize
 • Županijski planovi razvoja
 • Lokalni planovi razvoja
 • Strategije urbanih područja
 • Strategije razvoja ljudskih potencijala kao dio aktivnosti koje provode Lokalna partnerstva za   zapošljavanje na razini županija
 • Druge sektorske strategije.

Strateško planiranje je zahtjevan proces u kojem je doista prednost imati iskusnog savjetnika.

PJR kao vaš savjetnik u izradi strateških dokumenata će vas i posebno voditi i pratiti kroz:

 • regulatorno okruženje definirano Zakonom o strateškom planiranju, uključujući i hijerarhijsku usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom, čiji se završetak očekuje u 3. kvartalu 2020. godine,
 • investicijske mogućnosti koje proizlaze iz pripreme operativnih programa financiranih novom generacijom EU fondova (2021. – 2027.), a osobito okvir financiranja integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU),
 • općenite socioekonomske prilike u gradu, županiji, Hrvatskoj i Europi, uključujući osobito demografske izazove, rizike klimatskih promjena, kao i prilike proizašle iz digitalnih tehnologija, interneta stvari i drugih tehnoloških mogućnosti te modela održivog upravljanja resursima i aktivne participacije građana u upravljanju,
 • specifične izazove s kojima se JLP(R)S susreću.

Uz uslugu izrade strateških dokumenata, PJR pruža uslugu evaluacije postojećih strategija, planova razvoja te odnosnih akcijskih planova. Evaluacija navedenih dokumenta ključan je preduvjet kako bi se utvrdila prikladnost postojeće strukture, sadržaja, planske i intervencijske logike dokumenata odnosno utvrdila stvarna učinkovitost predviđenih mjera te stvorili temelji za daljnje planiranje istih, stoga je važno utvrditi postiže li pojedina mjera svoj cilj na dokazanom i ekonomski racionalnom pristupu u odnosu na uložena sredstva. Cilj je evaluacije utvrditi važnost i ispunjenje općeg i strateških ciljeva te dati preporuke za buduće plansko razdoblje.

Kako biste pravovremeno započeli sa izradom strateških dokumenata obratite nam se na e-mail: info@pjr.hr ili na brojeve telefona: 01/8897 152, 01/8897 312.

Najnoviji članci iz iste kategorije