Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem

Strateško planiranje na razini države odnosi se na razvojna načela, ciljeve i aktivnosti potrebne za ostvarenje strategije s ciljem provedbe određenih prioriteta kako bi se osigurao sveopći razvoj nekog područja.

Republika Hrvatska ima za cilj uspostavu sveobuhvatnog i koherentnog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nacionalnoj razini koji podrazumijeva definiranje smjera razvoja, prioriteta, ciljeva i željenih rezultata kao i raspodjelu resursa za ostvarenje istih.

Nacrt prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predložilo je novi Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem koji će obuhvatiti strateško planiranje, izradu, praćenje i vrednovanje nacionalnih strateških dokumenata te će zajedno s povezanim propisima osigurati usklađenost i međusobnu koordinaciju odluka donesenih od strane svih središnjih tijela državne uprave.

Institucionalni okvir sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Hrvatskoj, odnosno tijela u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem, činit će slijedeća tijela javne vlasti:  Sabor, Vlada, središnja tijela državne uprave, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Koordinacijsko tijelo, koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave, regionalni koordinatori i koordinatori, te druga tijela javne vlasti koja imaju obveze i odgovornosti sukladno predloženom Zakonu.

Radi učinkovitijeg planiranja i praćenja provedbe dokumenata strateškog planiranja planira se ustrojiti središnji elektronički registar razvojnih projekata, a upis projekta u registar bit će preduvjet za korištenje sredstava državnog proračuna i sredstava Europske unije namijenjenih Republici Hrvatskoj kroz proračun.

Sustav dokumenata strateškog planiranja

Vrste dokumenata strateškog planiranja prema roku važenja dijele se na:

  1. Dugoročne dokumente strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od najmanje deset godina (Nacionalna razvojna strategija, multi-sektorska i sektorska strategija);
  2. Srednjoročne dokumente strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od pet do devet godina (nacionalni plan i plan razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave);
  3. Kratkoročne dokumente strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od jedne do četiri godine (program Vlade, program konvergencije, nacionalni program reformi, provedbeni program ministarstva, državnog ureda i državne upravne organizacije i provedbeni program jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave).

Vrste dokumenata strateškog planiranja prema sadržajnom obuhvatu jesu:

  1. Dokumenti strateškog planiranja od nacionalnog značaja (Nacionalna razvojna strategija, multi-sektorska i sektorska strategija, nacionalni plan, program Vlade i provedbeni program središnjeg tijela državne uprave);
  2. Dokumenti strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, plan razvoja jedinice lokalne samouprave, provedbeni program jedinice područne (regionalne) samouprave i provedbeni program jedinice lokalne samouprave);
  3. Dokumenti strateškog planiranja povezani s okvirom za gospodarsko upravljanje EU-a (program konvergencije i nacionalni program reformi);
  4. Dokumenti strateškog planiranja povezani s korištenjem fondova EU-a (Sporazum o partnerstvu i svi programi i planovi razvoja koji proizlaze iz njega).

Razina dokumenata strateškog planiranja prema hijerarhiji jest: i) najviša razina koju čine strategije, ii) srednja razina koju čine planovi, i iii) najniža razina koju čine programi.

Rokovi za donošenje dokumenata strateškog planiranja u skladu sa ovim Zakonom

Sukladno prijedlogu Zakona, Vlada će uputiti prijedlog Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine na donošenje Saboru do 1. ožujka 2020. godine. Nacionalni plan Vlada bi trebala donijeti do 31. prosinca 2020. godine, a svoje Planove razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave trebaju donijeti nakon isteka važenja postojećih planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja.

Sam nacrt prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem dostupan je na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5677 gdje je trenutno otvoren postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću putem središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“, a koje traje do 4. kolovoza ove godine, kada se savjetovanje službeno zatvara.

Najnoviji članci iz iste kategorije