Primjeri nepravilnosti u EU projektima

Nastavno na dosadašnje Educe na teme financijskih korekcija (primarno u javnima nabavama EU projekata) nastavljamo s edukacijom o ovoj iznimno važnoj temi. Nakon što je u svibnju 2017. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je nova Zajednička nacionalna pravila (ZNP, verzija 3.0) za razdoblje 2014.-2020. s prilogom „Pravila o financijskim korekcijama“, ista su javno objavljena pa ih kratko predstavljamo.

Pravila o financijskim korekcijama postaju sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.  Potpisom ugovora, odnosno prihvaćanjem ovih Pravila korisnik pristaje da mu nadležno tijelo, u slučajevima i pod uvjetima te na način definiran Pravilima, određuje financijske korekcije. Osim objavljenih pravila objavljeni su i Primjeri nepravilnosti u postupcima javne nabave u okviru projekata su-financiranih iz fondova Europske unije.

Treba istaknuti da je u navedenom dokumentu istaknuto 25 primjera kod kojih je pronađeno 12 vrsta nepravilnosti[1]: 

Primjeri nepravilnosti 

U nastavku izdvajamo primjere nepravilnosti za koje je Posredničko tijelo razine 2 primijenilo postotak financijske korekcije od 100%:

A. izostanak poziva na nadmetanje:

  • Za nabavu stomatološke jedinice i uređaja, utvrđeno je da Korisnik dokumentaciju za nadmetanje objavio samo na svojoj internetskoj stranici, a ne i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, što je bio obvezan učiniti.

B. umjetna podjela ugovara o radovima / uslugama / nabavi robe:

  • Korisnik je za nabavu vodokotlića trebao provesti postupak javnog nadmetanja, a ne jednostavnog postupka s obzirom da tehničke karakteristike predmetne nabave ukazuju da se radi o robi koja s nabavom sanitarija čini jednu cjelinu.
  • pojavila se sumnja na nepravilnost odnosno na „umjetno cjepkanje nabave“ te da su provedene bagatelne nabave mogle biti provedene zajedno. Ova sumnja potvrđena je usporedbom CPV oznaka predmeta nabave, kao i činjenicom da su nabave provedene u kratkom vremenskom razdoblju što upućuje da su mogle biti provedene zajedno.

C. Sukob interesa:

  • Prilikom provjere prihvatljivosti troškova uočeno je da su prekršene odredbe sprječavanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o marketingu kampanje projekta na način da je predsjednica udruge ponuditelja u radnom odnosu kod korisnika, a da je direktor korisnika tajnik udruge koja je ponuditelj. Također, i udruga i korisnik imaju registrirano sjedište na istoj adresi.

D. Sklapanje dodatnih ugovora o radovima/uslugama/ nabavi robe (ako to sklapanje predstavlja znatnu izmjenu početnih uvjeta ugovora) bez nadmetanja u izostanku jednog od sljedećih uvjeta: iznimna žurnost izazvana događajima koji se nisu mogli predvidjeti ili nepredviđene okolnosti za dopunske radove, usluge, nabavu robe:

  • Sklopljen je dodatak ugovora o radovima u vrijednosti od 26,15 % vrijednosti radova ugovorenih osnovnim ugovorom o radovima, međutim potreba dodatnih radova nije nastala iz nepredvidljivih okolnosti.
  • Korisnik je sklopio ugovor o pružanju usluga tiskanja, čiji je period izvršenja već bio završio, nakon čega je sklopio dodatak ugovora na temelju kojega je trebalo tiskati dodatne materijale, međutim, isto nije mogao biti predmet dodatka ugovora, nego posve novog ugovora, odnosno postupka nabave.

Svim korisnicima EU sredstava preporučamo pročitati i ostale slučajeve kada su primjenjivali postoci financijske korekcije u manje od 100% Primjeri nepravilnosti u postupcima javne nabave u okviru projekata su-financiranih iz fondova Europske unije.

[1] 1.Izostanak poziva na nadmetanje;

2.Umjetna podjela ugovara o radovima/uslugama/nabavi robe;

3.Nesukladnost s rokovima za zaprimanje ponuda ili s rokovima za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje;

4.Nedostatno vrijeme potencijalnim ponuditeljima/natjecateljima za dobivanje dokumentacije za nadmetanje;

5.Nenavođenje uvjeta sposobnosti u pozivu na nadmetanje i/ili kriterija za odabir ponude (i njihova ponderiranja) u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje;

6.Nezakoniti i/ili diskriminacijski uvjeti sposobnosti i/ili kriteriji za odabir ponude utvrđeni u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje;

7.Uvjeti sposobnosti nisu povezani s predmetom ugovora i nisu razmjerni predmetu ugovora;

8.Diskriminirajuće tehničke specifikacije;

9.Ocjena ponuditelja/natjecatelja upotrebom nezakonitih uvjeta sposobnosti ili kriterija za odabir ponude;

10.Sukob interesa;

11.Znatna izmjena elemenata ugovora određenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje

12.Sklapanje dodatnih ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe (ako to sklapanje predstavlja znatnu izmjenu početnih uvjeta ugovora) bez nadmetanja u izostanku jednog od sljedećih uvjeta: iznimna žurnost izazvana događajima koji se nisu mogli predvidjeti, nepredviđena okolnosti za dopunske radove, usluge, nabavu robe.

Najnoviji članci iz iste kategorije