Prilike za financiranje u obrazovanju: Saznajte koji su natječaji otvoreni

Poziv Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Program: Konkurentnost i kohezija

Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM)

Datum početka zaprimanja prijava: 30.5.2024.

Rok za podnošenje prijava: 31.8.2024.

Predmet poziva: Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Ukupna bespovratna sredstva: 45.662.400,00 EUR

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 EUR

Prihvatljivi prijavitelji: JLS, JLP(R)S

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s:
 • jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili
 • javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska i/ili
 • ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač vjerska zajednica i/ili
 • ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač druga pravna ili fizička osoba,

a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta dnevnih boravaka u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.

Prijavitelj mora osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu projekta na način da formira projektni tim koji uključuje najmanje:

 • voditelja projekta – odgovornu operativnu osobu za provedbu projekta, zaduženu za upravljanje projektnom i obavljanje poslova administriranja projektom (ti poslovi uključuju sve aktivnosti planiranja, organizacije, praćenja, kontrole i upravljanja ljudskim, materijalnim, financijskim i vremenskim resursima u svrhu provedbe aktivnosti projekta kako bi se ostvarili rezultati projekta)
 • ovlaštenu osobu javnog naručitelja za javnu nabavu
 • osobu za računovodstvo i financije.
 

U projektni tim moguće je uključivanje osoblja Prijavitelja i/ili Partnera ili ugovaranje savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti za upravljanje projektom.

Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više projektnih prijedloga. Jedan projektni prijedlog odnosi se na investiciju u jedan objekt. Prijavitelj prijavljuje projektni prijedlog na području prijavitelja.

 Prijavitelj može prijaviti jedan ili više projektnih prijedloga na način da ukupan zbroj postojećih i dodatnih mjesta za jasličke i vrtićke skupine ne prelazi 100% broja živorođene djece u dobi za vrtić na području prijavitelja prema podacima DZS (Podaci za javni poziv).

Prihvatljive kategorije ulaganja:
 1. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
 2. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
 3. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
 4. Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni ili matični vrtić) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje dijela prostora uz postojeću građevinu za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
 5. Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine, a sve navedeno u svrhu njezine obnove i opremanja za potrebe provedbe predškolskog odgoja i obrazovanja
 6. Adaptacija i opremanje postojećih prostora – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova te opremanje unutar postojeće građevine i njenih gabarita kako bi se dobio dodatni prostor za boravak djece
 

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu izračunava se isključivo umnoškom broja dodatnih dnevnih boravaka, maksimalnog iznosa po dnevnom boravku, ovisno o odabranoj kategoriji ulaganja.

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola

Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Tip natječaja: otvoreni poziv

Datum početka zaprimanja prijava: 3.6.2024.

Rok za podnošenje prijava: 6.8.2024.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Ukupna bespovratna sredstva: 72.253.832,00 EUR

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 EUR

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000.000,00 EUR

Prihvatljivi prijavitelji: JP(R)S

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije 
 1. Usluge (usluge projektantskog i stručnog nadzora nad izvedbom radova i opremanjem, vršenje usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja i vršenje usluge voditelja projekta sukladno članku 38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje)
 1. Radovi (izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija) 
 1. Opremanje 
 1. Promidžba i vidljivost
Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Tip natječaja: otvoreni poziv

Datum početka zaprimanja prijava: 3.6.2024.

Rok za podnošenje prijava: 31.3.2025

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Ukupna bespovratna sredstva: 430.877,596,00 EUR

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 EUR

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 6.000.000,00 EUR

Prihvatljivi prijavitelji: Ministarstva, JLS, JP(R)S

Prihvatljivi partneri:

 • JLP(R)S
 • RH
 • javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i druge javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta učionica za potrebe jednosmjenskog rada / izgradnju školskih sportskih dvorana
 

Prijavitelj po pozivu može podnijeti više projektnih prijedloga. Jedan projektni prijedlog odnosi se na investiciju za:

 • GRUPA 1 – građevinu/e jedne matične škole ili u građevinu/e jedne područne škole
 
           ili
 
 • GRUPA 2 –  građevinu školske sportske dvorane jedne matične škole ili jedne područne škole koje rade u jednoj smjeni

 

Najnoviji članci iz iste kategorije