Porezno oslobođenje u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

Na samom početku, pri sastavljanju proračuna i planiranju projekta treba voditi računa da vrijednosti budu izražene u cijenama bez PDV-a, a tijekom provedbe projekta potrebno je dobro poznavati procedure oslobođenja od PDVa.

Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj snazi su iznad domaćeg zakonodavstva (članak 140. Ustava Republike Hrvatske – Narodne novine, broj 56/90, 41/01-pročišćeni tekst i 55/01-ispravak). Isporuke dobara i obavljene usluge u tuzemstvu, kao i uvoz dobara, oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku.

Ugovori sklopljeni u okviru IPA programa  oslobođeni su od plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Temelj poreznog oslobođenja su Okvirni sporazum između Europske komisije i Vlade RH u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 8/02 i 11/02), te Okvirni sporazum između Vlade RH i Komisije europskih zajednica o  pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske Zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) („Narodne novine – Međunarodni Ugovori“  br.10/07) i drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj provodi se na način propisan odredbama članka 102. stavaka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09).

Procedura oslobađanja PDV-a je slijedeća:

  1. Državno tijelo nadležno za prioritet/mjeru iz kojih je projekt financiran obvezno je korisniku projekta dati jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora (tzv. posebni uvjeti ugovora, odnosno na enlg. „Special Conditions“) iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjena potpore.

Nadležno tijelo državne uprave ovjerava stranice ugovora samo jednom u tijeku projekta. Original ovjerenog ugovora čuva korisnik projekta. U praksi tijela nadležna za ovaj postupak već prilikom početka provedbe ugovora pripreme i dostave korisniku projekta ovaj dokument.

  1. Korisnik projekta prilikom svake nabave treba kopirati ovjerene stranice ugovora dobivene od nadležnog  tijela državne uprave, ovjeriti ih pečatom i potpisom odgovorne osobe organizacije te ih dati isporučitelju pri nabavi dobara i usluga. Potvrda će mu služiti kao podloga da ima pravo ne zaračunati porez na dodanu vrijednost. Predračun/račun nije potrebno dodatno ovjeravati. Isporučitelj je dužan čuvati ovjerene stranice ugovora uz svoj račun.
  2. Korisnik projekta dužan je tijelu državne uprave nadležnom za koordinaciju pojedinog projekta u RH po završetku godine u kojoj su dana oslobođenja dostaviti ispunjeni obrazac „Izvješće o ostvarenim oslobođenjima PDV-a pri nabavi roba i usluga u tuzemstvu“ za prethodnu godinu. Obrazac je sastavni dio Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 149/09) i sadrži sljedeće podatke: naziv projekta, broj ugovora, te podatke o isporučitelju (naziv, adresa, matični broj, broj i datum računa, vrijednost dobara i usluga bez PDV-a u kunama i eurima).
  3. Dužnosnici nadležnog tijela državne uprave potpisuju dostavljene ispunjene obrasce ”Izvješća o ostvarenim oslobođenjima PDV-a pri nabavi roba i usluga u tuzemstvu“. U skladu s tim, donji dio tablice: Jedinica za provedbu projekta (JPP) popunjava i potpisuje nadležno TDU.
  4. Nadležno tijelo državne uprave dužno je spomenuta Izviješća dostaviti Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu po svakom korisniku projekta i ugovoru unutar projekta koje se financira iz potpore – financijske pomoći Europske zajednice.

[wpfilebase tag=file id=4 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije