Izračun tečaja za plaćanja u grant ugovorima

Prilikom izrade projekta potrebno je, uz logičku matricu i projektni prijedlog, izraditi i procjenu proračuna projekta. Financijski zahtjevi iskazani u budžetu navode se u eurima. Stoga se postavlja logično pitanje u kojoj se valuti mogu plaćati troškovi projekta te kada se i kako izračunava tečaj.

Bez obzira na to što je proračun iskazan u eurima, plaćanja troškova na projektu provode se u bilo kojoj valuti. Za svaku valutu kojom su vršena plaćanja po grant ugovoru u određenom vremenskom razdoblju (koje je uvijek jednako razdoblju izvještavanja), financijski dio izvještaja mora sadržavati po četiri stupca: broj jedinica, jediničnu cijenu u valuti FX, ukupni trošak u valuti FX te ukupni trošak u eurima. Ukoliko se plaćanje vrši u eurima, također je potrebno umetnuti četiri navedena stupca, s tim da će pritom ukupni trošak u valuti FX biti jednak ukupnom trošku u eurima.

Za izračun tečaja prema kojem će stvarni troškovi u valuti FX biti izraženi u eurima, potrebno je konzultirati tečajnu listu InforEuro, Opće uprave za proračun Europske komisije (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro). Navedena tečajna lista općenito je dokument informativne prirode s ciljem objave i praćenja kretanja valuta u odnosu na euro. Tečajevi se objavljuju počeetkom mjeseca za taj kalendarski mjesec, a temelje se na tečajevima koje predzadnjeg dana prethodnog mjeseca objavljuje Europska centralna banka.

Prema grant ugovoru, InforEuro je baza za izračun tečaja na projektu. Naime, svaki tečaj različit od eura izračunava se kao aritmetička sredina tečajeva za svaki mjesec razdoblja izvještavanja (odnosno, zbroj tečajeva u svim mjesecima razdoblja izvještavanja podijeljen s brojem mjeseci razdoblja izvještavanja).

PAZITE! Prosječni će tečaj korišten u financijskom dijelu izvještaja u projektu koji je počeo 15.12.2010., a završava 14.12.2011. biti jednak zbroju tečajeva od prosinca 2010. do prosinca 2011. podijeljen s 13 (a ne s 12!).

Kada se izračunava prosječni tečaj? Prosječni tečaj izračunava se za potrebe izrade financijskog dijela izvještaja, dakle tek po završetku izvještajnog razdoblja. Kako ćemo onda tijekom provedbe projekta znati koji tečaj primijeniti (odnosno, koliko sredstava u npr. kunama možemo utrošiti na pojedinu budžetsku stavku)? Odgovor je – nećemo.

Kao što smo naveli, tečajevi se objavljuju mjesečno i tek je po objavi tečaja posljednjeg mjeseca u izvještajnom razdoblju moguće izračunati tečaj koji moramo koristiti prilikom izrade financijskog dijela izvještaja. Dodatnu nepogodnost predstavlja činjenica da grant ugovor ne pokriva novčane gubitke nastale zbog tečajnih razlika.

Kako onda izbjeći gubitke? Dva su glavna načina. Prvi će se način koristiti pod pretpostavkom stabilnosti valuta u kojima se vrši plaćanje (naravno, u gotovo svim će slučajevima to biti kuna). U tom ćemo slučaju, ovisno o vlastitoj procjeni kretanja tečaja, napraviti projekciju na godišnjoj ili nekoj drugoj razini (možemo, recimo, uočiti višegodišnji trend jačanja kune u ljetnim i jesenskim mjesecima, te slabljenja kune u zimskim i proljetnim mjesecima), te na temelju toga procijeniti koji je to stvarni maksimalni iznos u kunama koji smo predvidjeli u proračunu. Drugi je način da jednostavno izračunavamo trenutni prosječni tečaj za mjesece izvještajnog razdoblja. U tom je slučaju vjerojatnost pogreške nešto veća pa je potrebno predvidjeti proračunske re-alokacije tamo gdje potrošena sredstva prelaze budžetirana, kao i uvjeriti se na vrijeme da postoje proračunske stavke gdje postoji višak sredstava i s kojih je moguće prebaciti sredstva tamo gdje je to potrebno.

Bez obzira na navedene nepovoljne okolnosti izračuna tečaja, stvarna situacija pokazuje da su eventualni gubici grant korisnika, nastali zbog tečajnih razlika, u praksi vrlo mali te da većinom nastaju kao posljedica nemogućnosti preciznog izračuna stvarnih troškova (kao što su plaće zaposlenika). Drugi gubici uglavnom su posljedica loše politike grant korisnika koji teže stopostotnom iskorištavanju predviđenog maksimalnog budžeta nauštrb ispunjavanja ugovorne obveze provedbe ugovora koja podrazumijeva postupanje prema načelu učinkovitosti, naime da se uz minimalan utrošak resursa postignu najbolji rezultati uz najbolji omjer cijene i kvalitete.

[wpfilebase tag=file id=12 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije