Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave

Sukladno članku 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave u obvezi je donijeti provedbeni program za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela JLS koji vrijedi za predmetni mandat.

Provedbeni programi su kratkoročni akti strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva planova razvoja JLS-a i poveznicu s proračunom JLS-a. Provedbeni programi donose se u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost izvršnog tijela JLS-a. Ove je godine, iznimno, taj rok prolongiran do sredine prosinca.

Iako se razvoj pojedinog JLS-a treba uklopiti u Plan razvoja na županijskoj razini, kako bi se to uklapanje kvalitetnije napravilo, preporuča se JLS-ovima i njihovim povezanim društvima i organizacijama da izrade svoje analize, podloge, provedbene programe i akcijske planove. U skladu s navedenim propisima te imajući u vidu činjenicu da je kvalitetna strateško-planska podloga osnovica za daljnji održiv razvoj JLS-a te ujedno i preduvjet za  mobiliziranje svih mogućih izvora financiranja, a posebice EU fondova, nameće se nužnost izrade kvalitetnog i sveobuhvatnog Plana razvoja JLS-a te Provedbenog programa.

Predviđeni minimalni sadržaj Provedbenog programa uključuje sljedeća poglavlja:

  1. Vizija jedinice lokalne samouprave
  2. Mandat i misija jedinice lokalne samouprave
  3. Opis kratkoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala
  4. Prioriteti jedinice lokalne samouprave i obrazloženje za odabir prioriteta
  5. Odabir strateških ciljeva i odgovarajućih posebnih ciljeva iz hijerarhijski viših akata strateškog planiranja te opis usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja
  6. Terminski plan provedbe mjera, aktivnosti i projekata za provedbu posebnih ciljeva
  7. Popis ključnih pokazatelja ishoda i pokazatelja rezultata s ciljnim vrijednostima
  8. Financijski plan za provedbu mjera, aktivnosti i projekata
  9. Opis okvira za praćenje provedbe.

 

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u izradi i vrednovanju strateških dokumenata, PJR Vam nudi uslugu izrade Provedbenog programa za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine. Pošaljite nam mail na info@pjr.hr ili ispunite kratki upitnik kako biste već danas započeli s izradom Provedbenog programa.