Dunja Arlović

Voditeljica projekata

Magistrirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Karijeru je započela unutar „big four“ revizorske kompanije gdje je stekla iskustvo u reviziji i analizi financijskih izvještaja, specifičnim revizijama projekata, predlaganju mjera za poboljšanje internih kontrola, dubinskom snimanju projekata i kompanija, rukovođenju i upravljanju timovima te savjetovanje u financijskom menadžmentu klijenata. Posjeduje višegodišnje iskustvo rada  u proračunskom sektoru na upravljanju financijskim rizicima, financijskom izvještavanju prema internim i eksternim korisnicima u sustavu proračuna, razvoju aktivnosti u području računovodstva, financija, poslovnih analiza i sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Surađivala je u financijskom izvještavanju na velikom broju projekata u području EU fondova te ostalih domaćih i međunarodnih projekata, kao i na rješavanju porezne i ostale problematike. U PJR-u radi kao voditelj projekata, dominanto se bavi razvojem projektnih aplikacija, izradom studija izvodljivosti i analizom troškova i koristi, te izradom poslovnih planova i strategija razvoja. Sudjeluje u financijskom upravljanju EU projektima, provedbi kao i tumačenju različitih financijskih, poreznih i računovodstvenih aspekata EU projekata.