Strategije razvoja

Tu smo za vas

Strateški dokumenti

Osnovni cilj strateškog planiranja je utvrđivanje postojećeg stanja u određenoj instituciji/organizaciji ili sektoru te promišljanje budućnost kroz strukturirano promišljanje te definiranje vizije, izbor prioritetnih ciljeva, mjera i aktivnosti povezanih sa željenim razvojnim smjerom.

Strateško planiranje je strukturirani metodološki proces čiji je ishod strateški dokument kojeg često prati provedbeni dokument za dio strateškog razdoblja, najčešće u obliku Akcijskog plana.

Kvalitetan proces izrade strateškog planiranja okarakteriziran je adekvatnim resursima što uključuje dovoljno odvojenog vremena, mogućnost osiguravanja iskusnog facilitatora te pravovremenu uključenost i motiviranost svih relevantnih zainteresiranih dionika.

 Motivacija za iniciranje procesa strateškog planiranja

Neki od ključnih razloga zašto pristupiti strateškom planiranju:

povećava se koordinacija djelovanja između različitih dionika unutar određene organizacije/institucije i u odnosu na druge aktere, s ciljem stvaranja sinergija i međusektorskog pristupa razvoju i promišljanju budućnosti

otvara se prostor za strukturirano sudjelovanje zainteresiranih dionika i građana/ki u promišljanju budućnosti te, posljedično, povećanog političkog konsenzusa i vlasništva nad planiranim razvojnim intervencijama

participacijom zainteresiranih dionika i građana umanjuju se postojeći ili mogući antagonizmi, kao i odmicanje od inzistiranja na partikularnim interesima

kroz izradu ‘Osnovne analize’ osigurava se proces objedinjavanja i analize osnovnih podataka o županiji/gradu/općini/sektoru, što služi i kao novi izvor podataka

intenzivno upoznavanje otvorenih prilika za financiranje kroz ESI fondove koji uz nacionalne, regionalne i lokalne izvore postaju važan komplementarni izvor sredstava te, posljedično, povećavaju apsorpciju EU sredstava

stvaranje okvira za praćenje i vrednovanje planiranih razvojnih intervencija te, u budućnosti, dobivanje povratne informacije o uspješnim i manje uspješnim razvojnim rješenjima u smislu ostvarenog željenog učinka

PJR nudi usluge različitih tipova izrade strateških dokumenata:

Županijske razvojne strategije (ŽRS) u skladu sa Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje njihove provedbe i vrednovanje objavljenima u rujnu 2015. godine

Strategije urbanih područja u skladu sa Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje objavljenima u listopadu 2015. godine

Lokalne razvojne strategije (LRS) prema Pravilniku o provedbi podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Strategije razvoja ljudskih potencijala kao dio aktivnosti koje provode Lokalna partnerstva za zapošljavanje na razini županija

Druge sektorske strategije.

Metodologija izvedbe usluge

PJR može preuzeti odgovornost za čitav proces izrade određenog strateškog dokumenta ili njegovog određenog dijela koji se dogovara u skladu s potrebama i mogućnostima klijenta.

 

Standardna metodologija strateškog planiranja slijedi sljedeće prikazane korake:

  1. Definiranje sudionika Partnerskog vijeća ili radne skupine, ovisno o ekspertizi njihovih članova;
  2. Osvrt na provedbu dosadašnjeg strateškog dokumenta (ukoliko dokument postoji);
  3. Izradu osnovne analize/opisa područja po ključnim sektorima – proces prikupljanja podataka i komentiranje od strane članova radnih skupina;
  4. Izradu SWOT analize;
  5. Definiranje vizije i ključnih ciljeva;
  6. Razradu mjera i aktivnosti;
  7. Definiranje provedbenih aspekata (izvori financiranja, institucionalna odgovornost, indikatori te praćenje/izvještavanje i vrednovanje);
  8. Akcijski plan za dio strateškog razdoblja koji dodatno razrađuje provedbene aspekte;
  9. Listu strateških projekata s inicijalnom razradom i stupnju pripremljenosti;
  10. Komunikacijsku strategiju (po potrebi).

Tu smo za vas

Konzultacije i ponuda usluge

Potrebno je odabrati nivo usluge, o čemu se možete konzultirati s PJR-om.