Monika Bižić

Savjetnica za javnu nabavu

Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2009.  godine radi  na poslovima  javne nabave u ulozi  ponuditelja. U obavljanju poslova izrađivala je kompletnu dokumentaciju ponuda, sudjelovala je u pregovorima sa poslovnim partnerima i zaključivala poslove s aspekta zaštite interesa društva, koordinirala rad s partnerima i članovima  zajednice ponuditelja, podugovarateljima i drugim uključenim subjektima u postupke nabave i ponude. Regulirala je ugovorne obveze i nadzor nad njihovim izvršavanjem sa domaćim i stranim poslovnim partnerima, izrađivala tuzemne/ međunarodne ugovore, sporazume i druge pravne akte. 2015. godine završila je specijalistički program izobrazbe u području javne nabave,  a od 2018. godine radi u PJR timu kao savjetnica za javnu nabavu. Izrađuje ponude u postupcima u kojima je PJR ponuditelj, bavi se savjetovanjem  klijenata koji su ponuditelji i naručitelji u postupcima nabave u svim fazama, izrađuje  nacrte ugovora za klijente nakon provedenih nabava, savjetuje ponuditelje  u izradi njihovih ponuda, sudjeluje u postupcima žalbi na dokumentacije o nabavi te žalbi na Odluke o odabiru. Sudjeluje u izradi stručnih istraživanja i analiza, piše stručne  članke, sudjeluje u radu portala www.javna-nabava.info. Nositeljica je IPMA certifikata razine C.