PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
26.09.2019
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Iz programa seminara izdvajamo: 

 • Zašto nam je bitno računovodstvo i kako se odražava na EU projekte
 • Koji su izazovi i rješenja financijskog planiranja EU projekata i planiranja tijeka sredstava
 • Kako knjiženje utječe na provedbu EU projekata
 • Koja je veza između poreza i potpora, računovodstvene evidencije i pravna osnova za knjiženje
 • Koje zamke krije porez na dodanu vrijednost u EU projektima
 • Što radi revizor EU projekta i što očekivati u reviziji EU projekata
 • Koje su posebnosti državnih potpora koje utječu na EU projekte

Trajanje 8 sati.

Uvod u problematiku teme

Troškovi koji se planiraju u proračunu projekta i naknadno predstavljaju troškove koji se uključuju u zahtjev za nadoknadom sredstava, moraju biti utvrdivi, provjerljivi i zabilježeni u računovodstvenim evidencijama korisnika (ili partnera), a utvrđuju se u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima, te u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom.

Smatramo da računovodstvo igra ključnu ulogu u pravilnom planiranju razvoja projekta, izradi proračuna, valjanoj provedbi te u konačnici pružanja odgovarajuće evidencije u revizorskim postupcima.

Obzirom na specifičnosti pojedinih natječaja definiraju se različiti uvjeti prihvatljivosti troškova kao i potrebe popunjavanja prijavne dokumentacije pri čemu je potrebno pružiti informacije o statusu poreznog obveznika, pravima na povrat poreza na dodanu vrijednost te izjavu o specifičnim poreznim oslobođenjima koja se smatraju potporom u kontekstu prijave na natječaje iz EU.

Revizija EU projekata proces je koji povezuje sve navedene teme, korisnici se zapravo trebaju malo približiti poslu revizora, a revizori uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Seminarom će se nastojati približiti specifičnosti, problematika i rješenja iz prakse u području u kojima se isprepliću računovodstvo, porezi i revizija u EU projektima a koji mogu značajno utjecati na uspješnost EU projekta.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 • Temeljna znanja o računovodstvu i porezima dodatno se proširuju upoznavanjem sa specifičnim pravilima i postupcima koji se javljaju u EU projektima.
 • Edukacija daje prikaz specifičnih područja računovodstva, poreza i revizije stavljajući naglasak na najvažnije zajedničke točke – ključne rizike za uspješnu prijavu i provedbu projekta
 • Program je utemeljen na primjerima i interaktivnom pristupu, jer takav način rada doprinosi boljem razumijevanju problematike, te postavljanju pitanja i pružanju odgovora na probleme koji proizlaze iz prakse.
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo u pripremi i/ili provedbi nekoliko stotina EU projekata, te iskustvo u računovodstvu, porezima, financijama, reviziji i državnim potporama.
 • Ukoliko po prvi puta postajete klijent / polaznik PJR edukacija, nakon ove će sve buduće edukacije koje ćete u PJR-u pohađati biti s 20% popusta, a dobivate pravo i na 3 besplatna seminara PJR KLUB-a svake godine.

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz temeljna znanja, kroz specifične primjere proširite znanja o računovodstvu, porezima i reviziji u EU projektima.

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • računovođama, revizorima, financijskim stručnjacima i ostalima koji svoja znanja žele proširiti i u područje primjene u EU projektima,
 • korisnicima EU projekata, savjetnicima i svima uključenima u bio koji aspekt planiranja, razvoja i provedbe EU projekata,
 • institucijama koje su uključene u sustav upravljanja EU fondovima,
 • svima drugima koje zanima uspješna priprema i provedba EU projekata u dijelu teme računovodstva, poreza i revizije, bez kojih se ne može provesti ni jedan EU projekt uspješno.

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

Svi polaznici PJR edukacija ostvaruju niz dodatnih pogodnosti. Pohađanjem jedne PJR edukacije ostvarujete pravo na sljedeće pogodnosti:

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju ostvaruju grupe (dvije ili više osoba iz iste organizacije) i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a te automatski ostvaruju redovni popust od 20% za svaku sljedeću edukaciju

3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija  postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na PJR KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata i javne nabave. Detaljnije o nadolazećim temama u ovoj sezoni 2018/2019 pročitajte ovdje.

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima na sljedeće načine:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatnu procjenu potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili personaliziranim sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

Dnevni raspored

9:00 – 10:30

Državne potpore u EU fondovima:

 • Posebnosti i smisao državnih potpora u pravnom i ekonomskom kontekstu EU
 • Subjekti na koje se odnose pravila o državnim potporama – davatelji i korisnici potpora

10:30-10:45

Pauza za kavu

 

10:45-12:15

 • Državne potpore u EU fondovima:
  • Kako zakonito i dopušteno dodijeliti, odnosno primiti potporu
  • Povrat potpora –  ključni rizici – odgovornosti davatelja potpora i poduzetnika, u kontekstu revizije EU projekata

12:15-13:15

 Pauza za ručak

 

13:15-14:45

Zašto nam je bitno računovodstvo i kako se odražava na EU projekte:

 • Računovodstvo projekata i podrška u izradi proračuna projekta
 • Knjiženja EU projekata kroz primjere
 • Veza između poreza i potpora, računovodstvene evidencije i pravna osnova za knjiženje

14:45-15:00

Pauza za kavu

 

15:00-16:30

Planiranje, porezna pitanja i što očekivati u reviziji EU projekata:

 • Financijsko planiranje EU projekata i planiranje tijeka sredstava
 • Porez na dodanu vrijednost u EU projektima, pravo na povrat poreza, prihvatljivost troškova i djelomično pravo na odbitak pretporeza
 • Ostale aktualnosti iz računovodstva i poreza u EU projektima
 • Minimalni postupci u reviziji EU projekata
 • Potrebna dokumentacija
 • Komunikacija revizora i korisnika
 • Utjecaj revizije na visinu bespovratnih sredstava

Profili trenera

Dunja Arlović

Dunja Arlović

financijski konzultant

Diplomirala je ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu i ima certifikat ovlaštenog revizora. Karijeru je započela unutar „big four“ revizorske kompanije gdje je stekla iskustvo u reviziji i analizi financijskih izvještaja, specifičnim revizijama projekata, predlaganju mjera za poboljšanje internih kontrola, dubinskom snimanju projekata i kompanija, rukovođenju i upravljanju timovima, savjetovanje u financijskom menadžmentu klijenata. Dvije godine aktivnog međunarodnog iskustva stekla je na projektima eksterne revizije u državnom i privatnom sektoru na Novom Zelandu. Nekoliko godina radila je kao financijska direktorica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, na upravljanju financijskim rizicima, financijskom izvještavanju prema internim i eksternim korisnicima u sustavu proračuna, razvoju aktivnosti u području računovodstva, financija, poslovnih analiza i sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Surađivala je u financijskom izvještavanju na velikom broju projekata u području EU fondova te ostalih domaćih i međunarodnih projekata, kao i na rješavanju porezne i ostale problematike. U PJR-u se bavi razvojem projektnih aplikacija, izradom studija izvodljivosti i analizom troškova i koristi, izradom poslovnih planova i strategija razvoja, procjenama uspjeha projekata i evaluacijama. Sudjeluje u financijskom upravljanju EU projektima, kao i tumačenju različitih financijskih, poreznih i računovodstvenih aspekata EU projekata.

Slaven Tadić

Slaven Tadić

voditelj prodaje provedbe projekata

Diplomirao pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. EU fondovima se počeo baviti volontirajući u civilnom sektoru te pišući projekte za udruge. U sustavu EU fondova je od 2011. godine, kada počinje sudjelovati aktivnije u razvoju i izradi projektnih aplikacija za nacionalne i EU natječaje. Bio je asistent na projektu „VIP Asistance“  koji se financira iz programa IPA IV i proveo ga je Hrvatski savez slijepih, sudjelovao je u organizaciji i provedbi projektnih aktivnosti, komunikaciji, izradi izvještaja, provedbi postupku nabava i kompletnoj projektnoj administraciji. U PJR-u je više godina radio u Odjelu provedbe projekata gdje je imao priliku savjetovati nekoliko desetaka korisnika u provedbi njihovih projekata, kao i njihovim pravima i obvezama koji proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Bavi se poslovima vezanim uz državne potpore, piše stručne članke i drži edukacije u području državnih potpora i pravnih aspekata EU projekata. Vrlo je čest savjetnik za rizike u provedbi EU projekata, kao i izvoditelj radionica o uspješnoj provedbi projekata. U PJR-u se kao stručnjak za provedbu EU projekata i voditelj prodaje usluga u području provedbe EU projekata bavi utvrđivanjem potreba aplikanata i korisnika EU fondova za stručnim uslugama savjetovanja u provedbi i javnoj nabavi, radi na istraživanjima u provedbi projekata i surađuje u implementaciji rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima.

Katarina Rosić

Katarina Rosić

Mazars Cinotti Audit d.o.o. (gost predavač)

U tvrtki Mazars Cinotti Audit d.o.o. radi od 2012. godine. Tijekom tog razdoblja radila je na reviziji financijskih izvještaja u različitim vrstama poslovanja, reviziji EU, porastu dioničkog kapitala, Due Diligence, itd.

Mazars je međunarodna integrirana i neovisna organizacija specijalizirana za reviziju, računovodstvenu, poreznu i savjetodavnu uslugu s 18.000 stručnjaka u 79 zemalja.

Mazars u Hrvatskoj služi širok raspon više od 300 klijenata, od podružnica navedenih tvrtki do srednjih poduzeća i malih tvrtki.

U kotizaciju je uključeno

 • Radni materijali edukacije (prezentacija predavanja, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Sažetak rezultata istraživanja PJR-a o spremnosti RH za primjenu novih direktiva u području javne nabave
 • Sažetak analize stanja u sustavu javne nabave provedene u sklopu projekta: „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“
 • Publikacija: „Zbornik stručnih članaka o javnoj nabavi“
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Sažetak: „Rezultati istraživanja EUčinkovitost, ili kako smo proveli EU fondove“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju
 • Osvježenje pod pauzama

Prijave za edukaciju

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje kroz 24 sata od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

950,00 Kn