Branka Marković

Asistentica u administraciji

Završila je Trgovačku školu u Zagrebu nakon čega se zapošljava u direktnoj prodaji gdje radi dugi niz godina. Posjeduje višegodišnje iskustvo u poslovima administrativne i blagajničke naravi.
Kao poslovna tajnica uprave KD Investments d.o.o. samostalno upravlja uredom, vodi evidenciju o rasporedu poslovnih aktivnosti, komunicira sa klijentima na svakodnevnoj razini pritom asistirajući voditeljima odjela. Kao referent za polaznike i glavna blagajnica u školi za strane jezike Svijet jezika, koordinira vođenje evidencije upisa, ugovora, uplata i polaganja ispita sa slanjem izvješća upravi škole. Iskustvo u administrativnim poslovima stekla je i na drugim pozicijama.
U PJR-u radi kao asistentica u odjelu administracije gdje pruža podršku drugim odjelima u vezi svakodnevnog poslovanja, radi na unosu i analizi podataka, izrađuje fakture, vodi evidencije u području ljudskih resursa, brine o nabavi uredskog materijala, sudjeluje u mjesečnim obračunima tvrtke, komunicira s klijentima, priprema i arhivira dokumentaciju te sudjeluje u obavljanju ostalih administrativnih poslova.