Državne potpore

Obveznici pravila  o državnim potporama

 

Davatelji potpora

 

Primatelji potpora

 

Što je uobičajeno važno utvrditi o potporama korištenjem PJR usluge

Tu smo za vas

Pošaljite upit

Znanje o državnim potporama

Znanje o državnim potporama će uskoro postati dio abecede poslovanja za sve poduzetnike u Republici Hrvatskoj, ali i za sve pravne osobe koje raspolažu javnim novcem. Razlog za to je jednostavan – Europska unija zabranjuje dodjelu potpora, odnosno dopušta je samo iznimno, pod uvjetima koji su propisani.

Pored činjenice što su državne potpore relativno nov pojam za hrvatske institucije, treba naglasiti da je riječ i o izrazito kompleksnom i širokom pravnom području u okviru prava tržišnog natjecanja, a koje je dijelom javnog prava EU.

Pravno uređenje državnih potpora se mora sagledati iz različitih perspektiva, da bi se razumjelo koji subjekti ova pravila moraju poštivati i koji je njihov (ne)posredan interes za poznavanjem ove materije , unatoč njezinoj kompleksnosti.

Obveznici pravila  o državnim potporama:

Unatoč činjenici da pravila o državnim potporama obuhvaćaju niz obveznika – ključni su:

Davatelji potpora:  i državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima, tvrtke, ustanove osnovane od javnih tijela – dakle svi koji raspolažu javnim novcem

Primatelji potpore:  poduzetnici (tvrtke, obrti, ali i udruge, ustanove, razvojne agencije, sportski klubovi, JLRS-i i svi kada obavljaju gospodarsku djelatnost.

Što je uobičajeno važno utvrditi o potporama korištenjem PJR usluge

Ako ste davatelj ili primatelj državne potpore, važno je utvrditi:

koje su državne potpore zabranjene , a koje dopuštene i pod kojim uvjetima

koji sve pravni okvir  uređuje potpore, koje su prakse  Europskog suda i Europske komisije

u kojim situacijama se postaje davatelj potpore; kako potpore dodijeliti na dopušten i zakonit način

kako izgledaju obveze primatelje potpora  s naglaskom na obvezu povrata u slučaju nezakonitih i/li nedopuštenih potporadefinicije, elemente i vrste državnih potpora

kako Europski sud definira pojam poduzetnika  i kako odrediti veličinu poduzeća

kako prepoznati problem kod potpora i moguća rješenja koje se mogu primijeniti u svom sadašnjim i budućem poslovanju

što su potpore male vrijednost (de minimis potpore)

Tko su Obveznici pravila o državnim potporama

Interes Europske unije za zaštitom tržišnog natjecanja i jedinstvenog EU tržišta

Pravo tržišnog natjecanja (u širem smislu) obuhvaća tri uža područja:

državne potpore

pitanje liberalizacije u posebnim djelatnostima (uređenim djelatnostima, djelatnostima od općeg ekonomskog interesa)

tržišno natjecanje u užem smislu

Glavna uloga EK, u kontekstu državnih potpora, je ocijeniti usklađenost planiranih mjera potpore sa zajedničkim tržištem temeljem kriterija koji su utvrđeni člankom 107. stavcima 2. i 3. UFEU-a, a odluke EK podliježu sudskom nadzoru sudova EU

„osim ako je Ugovorima drukčije predviđeno, svaka potpora koju dodijeli država članica ili koja se dodjeljuje putem državnih sredstava u bilo kojem obliku kojim se narušava ili prijeti da će narušiti tržišno natjecanje stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj, nespojiva je s unutarnjim tržištem u mjeri u kojoj utječe na trgovinu među državama članicama.”

Što su državne potpore?

Članak 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (prethodno članak 87. UEZ-a) (dalje: UFEU)  ne daje točnu definiciju pojma potpore već bi se moglo utvrditi da je određuje generički:

„osim ako je Ugovorima drukčije predviđeno, svaka potpora koju dodijeli država članica ili koja se dodjeljuje putem državnih sredstava u bilo kojem obliku kojim se narušava ili prijeti da će narušiti tržišno natjecanje stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj, nespojiva je s unutarnjim tržištem u mjeri u kojoj utječe na trgovinu među državama članicama.”

U zadnjih nekoliko desetljeća, sudska praksa Europskog suda i upravna praksa EK iznjedrile se određene kriterije primjene članka 107. UFEU  koji načelno zabranjuje dodjelu potpore.  Tako se mogu izdvojiti sljedeći uvjeti koji moraju biti kumulativno ispunjeni da bi državna potpora zaista postojala:

 

1. da postoji određena državna potpora kao ekonomska prednost dodijeljena jednom ili više poduzetnika,

ekonomska prednost, u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a, svaka je gospodarska korist koju  poduzetnik ne bi ostvario u uobičajenima tržišnim uvjetima, odnosno u nedostatku intervencije države – pojam državne potpore širi je od subvencije, a važan je jedino učinak mjere na poduzetnika, a ne uzrok i cilj intervencije države

prednost je prisutna kad god se financijska situacija poduzetnika poboljša kao  rezultat intervencije države

da bi se to procijenilo, financijsku situaciju poduzetnika  nakon uvođenja mjere treba usporediti s njegovom financijskom situacijom u slučaju  da mjera nije uvedena

da bi se utvrdilo kada je o tržišnom postupanju, tj. kada je riječ o razmjernoj protučinidbi institucije EU razvile su Test subjekta u tržišnom gospodarstvu

 

2. da je prednost dana od „države članice ili kroz državna sredstva“ u bilo kojem obliku da se može pripisati državi (uključujući i proračune na lokalnoj i regionalnoj razini, državne fondove ili banke, odnosno svake institucije koju je odredila ili osnovala država)

za primjenu članka 107. UFEU-a nije važno je li to javno ili privatno tijelo koje je na dodjelu potpore ovlastila država

jedino je važno da je potpora upravljana ili nadzirana od strane države

3. da je mjera selektivna, jer je riječ o sredstvima koja su dodijeljena određenom poduzetniku ili poduzetnicima, regijama ili pojedinim gospodarskim sektorima, ili davatelj potpore koristi svoje diskrecijsko pravo;
4. da postoji stvarni ili potencijalni učinak narušavanja tržišnog natjecanja, takva mjera/prednost utječe na  trgovinu između Republike Hrvatske i država članica Europske unije

U praktičnu svrhu, narušavanje tržišnog natjecanja u smislu članka 107. UFEU-a se, stoga, pretpostavlja čim država dodijeli financijsku prednost poduzetniku u liberaliziranim sektoru u kojem je postoji, ili bi moglo postojati, tržišno natjecanje

potpora bi mogla utjecati na trgovinu unutar Europske unije čak i ako primatelj nije izravno uključen u prekograničnu trgovinu npr. zbog subvencije bi subjektima u ostalim državama članicama moglo biti teže ući na tržište održavajući ili povećavajući lokalnu opskrbu

PJR usluge | državne potpore

USLUGA  1 : Utvrđivanje sukladnosti financiranja projekta s državnim potporama

 

USLUGA 2 : Određivanje parametara iz definicija mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-i)  sa ciljem klasifikacije poduzeća kao MSP-a i utvrđivanje potencijala poduzetnika za prijavu projekata na natječaje iz EU fondova

 

USLUGA 3 : Savjetovanje o načinu utvrđivanja i evidentiranja primljenih državnih potpora i državnih potpora male vrijednosti sa ciljem određivanja mogućnosti prijave na natječaje iz EU fondova

Tu smo za vas

Pošaljite upit

Što sve obuhvaćaju PJR usluge na području državnih potpora?

1. USLUGA: Utvrđivanje sukladnosti financiranja projekta s državnim potporama

Utvrđivanje statusa organizacije koja prijavljuje projekt (potencijalni korisnik potpore)

Utvrđivanje izvora financiranja projekta i pravne osnove financiranja

Stručno mišljenje smatra li se financiranje projekta državnom potporom  sukladno svim relevantnim pravilima o državnim potporama i relevantnoj praksi Europskog suda

analiza po elementima državne potpore utvrđenim praksom Europskog suda

S obzirom na prethodno utvrđen status, davanje preporuka za daljnje postupanje
Utvrđivanje prihvatljivosti projekta i organizacije na konkretan poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova

Stručno mišljenje o posljedicama nepoštivanja odredbi o državnim potporama i odgovornost za povrat nedopuštenih državnih potpora

Savjetovanje o provjeri utvrđene klasifikacije poduzetnika kod nadležnih tijela  u sustavu kako bi što jasnije definirali svoje mogućnosti i prihvatljivosti pri prijavi projekata financiranih iz fondova EU

2. USLUGA: Određivanje parametara iz definicija mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-i)  sa ciljem klasifikacije poduzeća kao MSP-a i utvrđivanje potencijala poduzetnika za prijavu projekata na natječaje iz EU fondova

Stručno mišljenje je li poduzetnik MSP poduzeće ili veliko poduzeće  sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC i relevantnoj praksi Europskog suda

  • U slučaju klasifikacije poduzetnika kao MSP-a utvrđivanje u koju kategoriju potpada – mikro, malo ili srednja poduzeće

Utvrđivanje prihvatljivost poduzetnika kao prijavitelja na pojedine vrste natječaja  iz EU fondova

Utvrđivanje uvjeta financiranja  poduzetnika s obzirom na njegovu veličinu

Stručno mišljenje o posljedicama nepoštivanja odredbi iz Preporuke Europske komisije 2003/361/EC i odgovornost za povrat nedopuštenih državnih potpora

Savjetovanje o provjeri utvrđene klasifikacije poduzetnika kod nadležnih tijela  u sustavu kako bi što jasnije definirali svoje mogućnosti i prihvatljivosti pri prijavi projekata financiranih iz fondova EU

3. USLUGA: Savjetovanje o načinu utvrđivanja i evidentiranja primljenih državnih potpora i državnih potpora male vrijednosti sa ciljem određivanja mogućnosti prijave na natječaje iz EU fondova

Izrada uputa poduzetniku za prepoznavanje državne potpore  i državne potpore male vrijednosti

Kako se za potrebe primjene pravila o državnim potporama može smatrati da dva odvojena pravna subjekta čine jednu gospodarsku jedinicu koja se smatra relevantnim „jednim poduzetnikom“, ovdje se utvrđuju povezanosti potencijalnog prijavitelja sa drugim poduzećima (tvrtke kćeri i sl.) i fizičkim osobama (vlasnička struktura) sa ciljem određivanja tko sve čini jednog poduzetnika  sukladno relevantnim Uredbama i  praksi Europskog suda

Upute za evidentiranje potpora koji je dobio jedan poduzetnik  (kada i kako poduzeća moraju pribrojiti državne potpore koje su dobila druga, s njima povezana, poduzeća; točan iznos i vremenski trenutak dobivene potpore; razlikovanje vrsta potpora)

Savjetovanje o provjeri utvrđenih iznosa potpora  jednog poduzetnika kod nadležnih tijela  u sustavu

Zbog svega navedenog poznavanja propise o državnim potporama je ključno za poslovanje svakog poduzetnika u Republici Hrvatskoj, ali i za sve pravne osobe koje raspolažu javnim novcem.

Posebnosti i smisao državnih potpora u pravnom i ekonomskom kontekstu EU

Smisao ovakvog (EU) uređenja državnih potpora je ostvarenje i očuvanje unutarnjeg tržišta EU, zaštita potrošača, smanjenje cijena pružanja proizvoda i usluga, poticanje trgovine između država članica itd.

Nadzor nad državnim potporama treba osigurati minimalan utjecaj države na raspodjelu sredstava u okviru slobodnog tržišta odnosno minimalan utjecaj na redovne gospodarske tokove. Cilj je spriječiti dodjelu potpora od strane država članica koje bi narušavale tržišno natjecanje unutar EU i  negativno utjecale na ekonomsku situaciju građana EU.

To će se dogoditi ako su potpore usmjerene manje učinkovitim poduzetnicima čiji su proizvodi loše kvalitete i praćeni visokim proizvodnim troškovima pri čemu se iskrivljuje tržište te daje prednost jednom poduzetniku, diskriminirajući drugog. S druge strane, državna intervencija u obliku potpore ponekad je potrebna i dobrodošla,  npr. za popravljanje određenih uobičajenih tržišnih neuspjeha (market failure) u  vidu pozitivnih ili negativnih vanjskih učinaka (eksternalija), javnih dobara, ekonomija obujma ili asimetričnih informacija. U tim slučajevima državna potpora bi mogla povratiti učinkovitost i povećati opće blagostanje građana.

Zbog toga je politika državnih potpora u EU usmjerena na  manje i kvalitetnije, bolje usmjerene potpore (less and better targeted aid). Dodatan naglasak je stavljen na potpore usmjerene prema horizontalnim ciljevima koje najmanje narušavaju tržišno natjecanje (potpore za istraživanje i razvoj i inovacije, zaštitu okoliša i očuvanje energije, male i srednje poduzetnike, usavršavanje, zapošljavanje, kulturu, razvoj širokopojasnih mreža. regionalne…)

Kada bi se bilo kojim subjektima (države članice, poduzetnici) omogućavalo da jednostranim djelovanjem ili dogovaranjem dijele unutarnje tržište ili da se javna sredstva dodjeljuju poduzetnicima (npr. bespovratna sredstva, porezne olakšice, niže kamatne stope, jamstva) kao nedopuštena  potpora  gore navedeni ciljevi EU ne bi bili ostvarivi.

Sprečavanju takvog djelovanja poduzetnika i država članica služe pravila tržišnog natjecanja i načelna zabrana državnih potpora.

Državne potpore su posebnost europskog prava jer postoje samo u:

u državama članicama EU-a

državama koje žele postati članice (EU-a npr. temeljem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju)

Čine posebnu granu prava odnosno podgranu prava tržišnog natjecanja.

Pravno uređenje i nadležnosti u području državnih potpora

Područje državnih potpora je regulirano aktima pravne stečevine, a koja je izravno primjenjiva i nadređena hrvatskom pravu. Državne potpore uređene su u Republici Hrvatskoj  i Zakonom  od državnim potporama (NN 47/14), ne dirajući njihovo uređenje Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i uredbama institucija Europske unije, ali i presudama  Europskog suda.

U nedostatku formalnog zakonodavstva u obliku uredbi (do 1998. g.) Europska komisija je stvarala pravo državnih potpora na pragmatičan način, na osnovi svojih odluka u pojedinačnom slučaju te na osnovi drugih akata kojima je svoje odluke dodatno obrazlagala, odnosno unaprijed predviđala situacije.

U njenom interesu je bilo da državama članicama stavi na znanje svoj stav u pitanjima pojedinih oblika potpora pa je smatrala da je suradnja sa državama članicama ključna da bi se osigurala učinkovitost i dosljednost u primjeni.

Tako se razvio specifičan izvor prava državnih potpora u obliku soft law-a.

Važnost koju Europska unija pridaje ovom pravnom području vidljiva je iz činjenice da je ono u isključivoj nadležnosti Europske unije, prije svega Europske komisije (dalje: EK) koja strogo nadzire dodjelu potpora i nalaže povrat i Europskog suda koji nadzire rad Europske komisije.

Uloga institucija Republike Hrvatske, prije svih Ministarstva financija je savjetodavna (za davatelje i korisnike potpore) i posrednička (prema institucijama Europske unije).

U tom kontekstu Zakon o državnim potporama je potpuno jasan i određuje da mišljenja Ministarstva financija iz članaka o usklađenosti prijedloga programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore s pravilima o državnim potporama savjetodavne su prirode i ne dovode u pitanje isključivu ovlast Europske komisije odobravati državne potpore.