PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
26.04.2018
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Program izobrazbe „Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije“ redoviti je program usavršavanja u području javne nabave. Trajanje programa je 8 sati.

Projekt jednako razvoj d.o.o. je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, tako da polaznici dobivaju potvrdu koja im služi za obnavljanje certifikata za javnu nabavu.

Iz programa seminara izdvajamo: 

 • Ključne sličnosti i razlike Zakona o javnoj nabavi i Pravila za pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava EU
 • Načela javne nabave – ključ uspješne nabave na projektima EU
 • Razlike u utvrđivanju uvjeta sposobnosti u nabavama koje provode javni naručitelji od onih koje provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi
 • Kreiranje uvjeta nadmetanja u skladu s načelima javne nabave i zahtjevima predmeta nabave
 • Nepravilnosti u javnoj nabavi: Preporuke Europske komisije o vrstama nepravilnosti i financijskih korekcija u slučaju nepoštivanja pravila javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU

U ovoj interaktivnoj radionici  prezentirana teorijska znanja polaznici samostalno obrađuju u radionici izrade dokumentacije o nabavi i kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

Uvod u problematiku teme

Novim Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) predviđena je prilagodba na novi sustav koji karakterizira e-ponuda, uvođenje ESPD obrasca i kriterija ekonomski najpovoljnije ponude kao jedinog kriterija za odabir ponuda. Na taj način u nacionalna zakonodavstva ulaze smjernice iz novih direktiva kojima se želi postići manje administrativno opterećenje za sve dionike procesa nabave, jačanje tržišnog natjecanja i postizanje najbolje vrijednosti za novac.

Za provođenje uspješne nabave dionici nabave trebaju imati specifična znanja i vještine s kojima se ne susreću u svom uobičajenom radnom okruženju. U kontekstu EU projekata  nesnalaženje u specifičnim pravilima nabave dovodi i do dodatnog značajnog rizika nevaljanih postupaka nabave, financijskih korekcija bespovratnih sredstava odnosno do neprihvatljivosti troškova, što u konačnici može i ugroziti cjelokupni projekt.

Pravila nabave, neovisno o tome radi li se o pravilima Zakona o javnoj nabavi ili pravilima nabave na EU projektima, podložna su stalnim promjenama. Takvo dinamično okruženje traži pravodobno posjedovanje aktualnih informacija i rješenja koja dovode do uspješnog savladavanja nabavnih pravila.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 • Temeljna znanja o javnoj nabavi dodatno se proširuju upoznavanjem sa specifičnim pravilima koji se javljaju u provedbi postupaka nabava u EU projektima.
 • Edukacija daje prikaz kompletnog ciklusa nabave stavljajući naglasak na najvažnije točke – rizike koji se uobičajeno javljaju u postupcima nabave.
 • Program je utemeljen na vježbama i interaktivnom pristupu, jer takav način rada doprinosi boljem razumijevanju problematike, te postavljanju pitanja i pružanju odgovora na probleme koji proizlaze iz prakse.
 • Na edukaciji se obrađuju primjeri nepravilnosti koje se odnose na javnu nabavu a koji dovode do neprihvatljivih troškova i financijskih korekcija.
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo s više od 400 postupaka javne nabave, kao voditelji postupaka ili savjetnici naručitelja ili kao stručnjaci koji procjenjuju nepravilnosti u nabavi; kao i iskustva s nekoliko stotina EU projekata.
 • PJR je pokrenuo besplatni javni portal na kojemu eminentni stručnjaci iz područja javne nabave pišu stručne članke i dijele iskustva javna-nabava.info
 • Ukoliko po prvi puta postajete klijent / polaznik PJR edukacija, nakon ove će sve buduće edukacije koje ćete u PJR-u pohađati biti s 20% popusta, a dobivate pravo i na 3 besplatna seminara PJR KLUB-a svake godine.

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz nužan teoretski okvir, kroz ekstenzivne praktične vježbe naučite kako provesti svoje postupke javne nabave usluga, robe i radova.

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno nositeljima certifikata u javnoj nabavi, koji svoja znanja žele proširiti i u područje nabave u EU projektima,
 • korisnicima EU projekata i svima uključenima u bio koji aspekt planiranja, razvoja i provedbe EU projekata,
 • svima drugima koje zanima uspješna provedba EU projekata u dijelu teme javne nabave, bez koje se ni jedan EU projekt ne može provesti uspješno.

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju mogu dobiti grupe (dvije osobe iz iste organizacije), i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Kako svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a, svi polaznici dobivaju redovni popust od 20% za svako sljedeće pohađanje naših programa.

3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija automatski postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata i javne nabave, više o temama na raspolaganju u ovoj sezoni 2017/2018 pročitajte ovdje.

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatne procjene potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

Dnevni raspored

9:00 – 10:30

Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 • Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU;
 • Načela javne nabave – ključ uspješne nabave
 • Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi i izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi predviđena pravilima na projektima financiranim iz sredstava EU
 • Planiranje nabave

10:30 - 10:45

Pauza za kavu

 

10:45 - 12:15

 

Postupci javne nabave

 • Specifična pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU
 • Ključne sličnosti i razlike Zakona o javnoj nabavi i pravila za pripremu i provedbu  projekata financiranih iz sredstava EU u odnosu na odabir postupka, obvezne i ostale razloge isključenja natjecatelja ili ponuditelja, uvjeti i dokazi sposobnosti

12:15 - 13:15

 Pauza za ručak

 

13:15 - 14:45

Javna nabava i projekti EU

 • Kriteriji za odabir ponude – Omjer cijene i kvalitete
 • Prikaz relevantne prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske u odnosu na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude

14:45 - 15:00

Pauza za kavu

 

15:00 - 16:30

Nepravilnosti u javnoj nabavi

 • Preporuke Europske komisije o vrstama nepravilnosti i financijskih korekcija u slučaju nepoštivanja pravila javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU
 • Povezanost i relevantnost u odnosu na Zakon o javnoj nabavi i praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske

Profili trenera

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Savjetuje tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u nekoliko projekata tehničke pomoći. U PJR-u se bavi procjenom ideja za financiranje iz EU fondova, razvojem projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, razvojem strateških dokumenata i evaluacijom uspjeha programa i projekata, te kontrolom kvalitete stručnih dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

direktorica odjela za provedbu projekata i javnu nabavu

Osnovnu izobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zvanjem profesora engleskog jezika i književnosti, profesora informatologije te diplomiranog muzeologa. Magisterij je stekla na University of Sussex, Brighton u području suvremenih europskih znanosti, a ujedno je i certificirani miritelj. U sustavu EU fondova je od 2004. godine kada je započela konzultantsko iskustvo na CARDS projektu kao podrška izgradnji kapaciteta jedinica za upravljanje projektima županije i izradi prvih uputa za prijavitelje EU projekata. Radom u SAFU 2006-2011 stekla je iskustvo kroz pripremu i provedbu CARDS, Phare i IPA projekata, izradom procedura i procesa, suradnjom s revizijskim misijama Europske Komisije. Bila je voditeljica Odjela, a onda i direktorica Sektora za pripremu i provedbu projekata, nadležna za rad više od 50 voditelja projekata cijelog portfelja SAFU-a. Radila je na velikim projektima razvoja u energetici, okolišu i prometu, a specifično iskustvo ima u provedbi velikih postupaka javne nabave u EU projektima. Detaljno poznaje sustav EU pretpristupnih i strukturnih fondova, te je nekoliko puta prošla sve faze pripreme programa i projekata. U PJR-u upravlja odjelom i portfeljom od pedesetak projekata kojima PJR aktivno pomaže u provedbi, vodi portfelj svih postupaka javne nabave za sve klijente PJR-a, bavi se kontrolom dokumentacije i provedbe projekata koje odjel vodi. Stručnjakinja je za tumačenje pravila ugovora o EU financiranju i vrlo česti predavač u području strukturnih fondova, provedbe i javne nabave u EU projektima.

U kotizaciju je uključeno

 • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Sažetak rezultata istraživanja PJR- o spremnosti RH za primjenu novih direktiva u području javne nabave
 • Sažetak analize stanja u sustavu javne nabave provedene u sklopu projekta: „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“
 • Publikacija: „Svezak stručnih članaka o javnoj nabavi s portala www.javna-nabava.info“
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Sažetak: „Rezultati istraživanja EUčinkovitost, ili kako smo proveli EU fondove“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju

 

Prijave za edukaciju

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

STIPENDIJE: za svaki od termina odabiremo po jednog 100% stipendista (stipendiju mogu ostvariti studenti i nezaposlene osobe), više o prijavi za stipendiju možete pročitati ovdje

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje u roku od 30 minuta od prijave
 3. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 4. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 5. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.