PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
22.03.2018
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Program izobrazbe „Osnove za isključenje, dokazi sposobnosti, jamstva i ponuda“ redoviti je program usavršavanja u području javne nabave. Trajanje programa je 8 sati.

Projekt jednako razvoj d.o.o. je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, tako da polaznici dobivaju potvrdu koja im služi za obnavljanje certifikata za javnu nabavu.

Iz programa seminara: 

 • Obvezne i fakultativne osnove za isključenje
 • Izjava o nekažnjavanju – tko dostavlja izjavu
 • Uvjeti sposobnosti – kako ih odrediti ovisno o predmetu nabave
 • ESPD kao sredstvo dokazivanja
 • Kada se može tražiti dostava potvrde o urednom izvršenju ugovora o javnoj nabavi?
 • Vrste i sredstva jamstva
 • Besplatna registracija i preuzimanje dokumentacije o nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske
 • Ključni koraci u izradi i dostavi e-ponude
 • Priprema traženih dokaza za podnošenje ponude, način unosa podataka u EOJN
 • Troškovnici u sustavu e-dostave

Prezentirana teorijska znanja dodatno se obrađuju kroz simulaciju sastavljanja i predaje ponuda u sustavu EOJN-a.

Uvod u problematiku teme

Novim Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) predviđena je prilagodba na novi sustav koji karakterizira e-ponuda, uvođenje ESPD obrasca i kriterija ekonomski najpovoljnije ponude kao jedinog kriterija za odabir ponuda. Na taj način u nacionalna zakonodavstva ulaze smjernice iz novih direktiva kojima se želi postići manje administrativno opterećenje za sve dionike procesa nabave, jačanje tržišnog natjecanja i postizanje najbolje vrijednosti za novac.

Novi Zakon o javnoj nabavi donosi nova rješenja kod propisivanja osnova za isključenje i uvjeta sposobnosti ponuditelja. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) koje naručitelji zahtijevaju u postupcima javne nabave trebaju biti povezani s predmetom nabave. Kada propisuju uvjete sposobnosti, naručitelji trebaju znati zbog čega ih propisuju, odnosno koja je njihova svrha te je potrebno razumjeti što se pojedinim dokazom utvrđuje i što nam on govori o ponuditelju.

Novost je i ESPD obrazac, kao obavezni preliminarni dokaz o sposobnosti ponuditelja te je  potpuno nov način dokazivanja tražene sposobnosti. Sa ESPD obrascem trebaju biti upoznati svi dionici nabave, a naručitelji su taj obrazac obvezni prihvatiti u svim postupcima nabave. Novi sustav predaje ponude i dokazivanja sposobnosti ima za cilj olakšati pristup nadmetanjima i smanjiti administrativno opterećenje ponuditelja. Upoznavanje sa novim pravilima predaje e-ponude i ispunjavanja ESPD obrasca otklanja rizik da se zbog samo jednog formalnog propusta ponuda odbaci kao ponuda koja nije predana na ispravan način i time izgubi značajno više sredstava.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 • Saznajte kako propisati osnove za isključenje u dokumentaciji o nabavi prema novom Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16)
 • Naučite kako pravilno odrediti i ocijeniti kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i jamstva
 • Sažet i jednostavan prikaz rada EOJN-a i načina predaje e-ponude omogućuje polaznicima da uz minimum utrošenog vremena saznaju potrebne informacije za ispravnu predaju e-ponude
 • Saznajte kako postavljati pitanja i zahtjeve za izmjenom dokumentacije za nadmetanje kroz sustav EOJN-a te kako i u kojem roku, za slučaj da želite potaknuti izmjenu, to možete učiniti
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo s više od 400 postupaka javne nabave, kao voditelji postupaka ili savjetnici naručitelja ili kao stručnjaci koji procjenjuju nepravilnosti u nabavi.
 • PJR je pokrenuo besplatni javni portal na kojemu eminentni stručnjaci iz područja javne nabave pišu stručne članke i dijele iskustva javna-nabava.info
 • Ukoliko po prvi puta postajete klijent / polaznik PJR edukacija, nakon ove će sve buduće edukacije koje ćete u PJR-u pohađati biti s 20% popusta, a dobivate pravo i na 3 besplatna seminara PJR KLUB-a svake godine.

Ova edukacija omogućuje Vam da se, uz nužan teoretski okvir, na praktičnim primjerima kroz interaktivne vježbe upoznate sa metodama i kriterijima za ocjenu uvjeta sposobnosti i jamstva u postupcima javne nabave kao i ponudom s aspekta ponuditelja.

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno nositeljima certifikata u javnoj nabavi koji se žele detaljno upoznati sa osnovama za isključenje i kriterijima za odabir gospodarskog subjekta te svoja postojeća znanja u javnoj nabavi proširiti u području razumijevanja svrhovitosti propisivanja uvjeta sposobnosti i jamstva,
 • ponuditeljima koji sudjeluju u postupcima gdje na potpuno nov način moraju dokazivati sposobnost ponuditelja,
 • svima drugima koje zanima svrhovito propisivanje i dokazivanje uvjeta sposobnosti i jamstva, te ostale aktualnosti u javnoj nabavi.

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju mogu dobiti grupe (dvije osobe iz iste organizacije), i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Kako svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a, svi polaznici dobivaju redovni popust od 20% za svako sljedeće pohađanje naših programa.

3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija automatski postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata i javne nabave, više o temama na raspolaganju u ovoj sezoni 2017/2018 pročitajte ovdje.

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatne procjene potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije

Dnevni raspored

9:00 – 10:30

Osnove za isključenje

 • Obvezne i fakultativne osnove za isključenje
 • Izjava o nekažnjavanju – tko dostavlja izjavu
 • ESPD kao instrument za dostavu dokumenata

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)

 • Općenit prikaz promjena
 • Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

10:30 – 10:45

Pauza za kavu

 

10:45 – 12:15

 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) – nastavak
  • Tehnička i profesionalna sposobnost – Popis o uredno izvršenim radovima, izvršenim uslugama i isporučenoj robi
  • Kada se može tražiti dostava potvrde o urednom izvršenju ugovora o javnoj nabavi?
  • Kako odrediti transparentne, objektivne i nediskriminirajuće metode i kriterije za ocjenu ekonomske i financijske sposobnosti
  • Pomoću kojih dokaza naručitelji mogu provjeriti ekonomsku i financijsku sposobnost
  • Novosti u praksi DKOM-a

12:15 – 13:15

 Pauza za ručak

 

13:15 – 14:45

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) – praktične vježbe

 • Vježba određivanja metoda i kriterija za ocjenu uvjeta sposobnosti na primjeru nabave radova
 • Vježba određivanja metoda i kriterija za ocjenu uvjeta sposobnosti na primjeru nabave roba
 • Vježba određivanja metoda i kriterija za ocjenu uvjeta sposobnosti na primjeru nabave usluga

Jamstva

 • Vrste jamstva koje naručitelji mogu zahtijevati od gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave i razlozi propisivanja jamstva u dokumentaciji o nabavi 
 • Zakonska ograničenja vezano uz visinu postotka koji naručitelj može propisati za jamstvo za ozbiljnost ponude i jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
 • Rok trajanja jamstva i obveza vraćanja jamstva

14:45 – 15:00

Pauza za kavu

 

15:00 – 16:30

Ponuda s aspekta ponuditelja

 • Besplatna registracija i preuzimanje dokumentacije o nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske
 • Ključni koraci u izradi i dostavi e-ponude
 • Priprema traženih dokaza za podnošenje ponude, način unosa podataka u EOJN
 • Troškovnici u sustavu e-dostave
 • Mogućnosti zahtijevanja dodatnih informacija, objašnjenja ili izmjena u vezi s dokumentacijom o nabavi kroz sustav EOJN
 • Potrebne radnje za izmjenu i dopunu ponude, odustajanje od ponude
 • Javno otvaranje ponuda: na što ponuditelji trebaju obratiti pozornost?

Profili trenera

Stana Dolenac

Stana Dolenac

pravna stručnjakinja za javnu nabavu

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Javnom nabavom se počela baviti 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i gospodarstva. Potom radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Upravi za sustav javne nabave. 2010. g. sudjeluje u osnivanju Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, kao pomoćnica predstojnika Odjela za pravne poslove i ugovaranje, pri čemu je provodila postupke središnje nabave za sva središnja tijela državne uprave. Nakon toga je radila u Ministarstvu pravosuđa kao voditeljica Službe za javnu nabavu i materijalno poslovanje, te u HP-Hrvatskoj pošti d.d. kao pomoćnica izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu. 2007. g. završava specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, 2012. g. pohađa program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ te dobiva Certifikat iz programa Trening trenera javne nabave u sklopu IPA projekta, u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Također je tijekom 2011. završila trening  „Green Public Procurement Procedures” u organizaciji UNEP/MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe kao i u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave. U PJR-u radi kao stručnjakinja za javnu nabavu, koordinira sve obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

U kotizaciju je uključeno

 • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, primjeri, vježbe i sl.)
 • Sažetak rezultata istraživanja PJR- o spremnosti RH za primjenu novih direktiva u području javne nabave
 • Sažetak analize stanja u sustavu javne nabave provedene u sklopu projekta: „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“
 • Publikacija: „Svezak stručnih članaka o javnoj nabavi s portala www.javna-nabava.info“
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju

Prijave za edukaciju

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije) 

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV 

STIPENDIJE: za svaki od termina odabiremo po jednog 100% stipendista (stipendiju mogu ostvariti studenti i nezaposlene osobe), više o prijavi za stipendiju možete pročitati ovdje.

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje u roku od 30 minuta od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.