PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
04.04.2019
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Program izobrazbe „Javna nabava na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i specifičnosti povezane s nepravilnostima“ redoviti je program usavršavanja u području javne nabave. Trajanje programa je 8 sati.

Projekt jednako razvoj d.o.o. je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, tako da polaznici dobivaju potvrdu koja im služi za obnavljanje certifikata za javnu nabavu.

Iz programa seminara izdvajamo: 

 • Ključne sličnosti i razlike Zakona o javnoj nabavi i Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
 • Razlike u utvrđivanju uvjeta sposobnosti u nabavama koje provode javni naručitelji od onih koje provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi
 • Nepravilnosti u javnoj nabavi: Pravila o financijskim korekcijama – uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, određuju financijske korekcije u slučaju nepoštivanja pravila javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU

U ovoj interaktivnoj radionici  prezentirana teorijska znanja polaznici samostalno obrađuju u radionici izrade dokumentacije o nabavi i kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

Uvod u problematiku teme

Kada govorimo o nabavama na EU projektima korisnike EU projekata možemo podijeliti u dvije kategorije – oni koji su obvezni primjenjivati Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) i oni koji su obvezni primjenjivati Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

Za provođenje uspješne nabave dionici nabave trebaju imati specifična znanja i vještine s kojima se ne susreću u svom uobičajenom radnom okruženju. U kontekstu EU projekata  nesnalaženje u specifičnim pravilima nabave dovodi i do dodatnog značajnog rizika nevaljanih postupaka nabave, financijskih korekcija bespovratnih sredstava odnosno do neprihvatljivosti troškova, što u konačnici može i ugroziti cjelokupni projekt.

Pravila nabave, neovisno o tome radi li se o pravilima Zakona o javnoj nabavi ili pravilima nabave na EU projektima, podložna su stalnim promjenama. Takvo dinamično okruženje traži pravodobno posjedovanje aktualnih informacija i rješenja koja dovode do uspješnog savladavanja nabavnih pravila.

Na programu Vam kroz analizu sličnosti i razlika ovih pravila dajemo priliku učiti kroz primjere kako ispravno primijeniti načela javne nabave te kako na prihvatljiv način formulirati osnovne uvjete koje ponuditelji moraju ispuniti.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 • Temeljna znanja o javnoj nabavi dodatno se proširuju upoznavanjem sa specifičnim pravilima koji se javljaju u provedbi postupaka nabava u EU projektima.
 • Edukacija daje prikaz kompletnog ciklusa nabavestavljajući naglasak na najvažnije točke – rizike koji se uobičajeno javljaju u postupcima nabave.
 • Program je utemeljen na vježbama i interaktivnom pristupu, jer takav način rada doprinosi boljem razumijevanju problematike, te postavljanju pitanja i pružanju odgovora na probleme koji proizlaze iz prakse.
 • Na edukaciji se obrađujuprimjeri nepravilnosti koje se odnose na javnu nabavu, a koji dovode do neprihvatljivih troškova i financijskih korekcija.
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo s više od 500 postupaka javne nabave, kao voditelji postupaka ili savjetnici naručitelja ili kao stručnjaci koji procjenjuju nepravilnosti u nabavi.

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz nužan teoretski okvir, kroz ekstenzivne praktične vježbe naučite kako provesti svoje postupke javne nabave usluga, robe i radova.

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno nositeljima certifikata u javnoj nabavi, koji svoja znanja žele proširiti i u područje nabave u EU projektima,
 • korisnicima EU projekata i svima uključenima u bio koji aspekt planiranja, razvoja i provedbe EU projekata,
 • svima drugima koje zanima uspješna provedba EU projekata u dijelu teme javne nabave, bez koje se ni jedan EU projekt ne može provesti uspješno.

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

Svi polaznici PJR edukacija ostvaruju niz dodatnih pogodnosti. Pohađanjem jedne PJR edukacije ostvarujete pravo na sljedeće pogodnosti:

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju ostvaruju grupe (dvije ili više osoba iz iste organizacije) i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a te automatski ostvaruju redovni popust od 20% za svaku sljedeću edukaciju

3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija  postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na PJR KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata i javne nabave. Detaljnije o nadolazećim temama u ovoj sezoni 2018/2019 pročitajte ovdje.

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima na sljedeće načine:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatnu procjenu potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili personaliziranim sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

Dnevni raspored

9:00 – 10:30

Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 • Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU
 • Načela javne nabave i primjena u praksi – ključ uspješne nabave
 • Vježba: kršenje načela javne nabave

10:30 - 10:45

Pauza za kavu

 

10:45 - 12:15

 

Postupci javne nabave

 • Specifična pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU
 • Ključne sličnosti i razlike Zakona o javnoj nabavi i pravila za pripremu i provedbu  projekata financiranih iz sredstava EU u odnosu na odabir postupka, obvezne i ostale razloge isključenja natjecatelja ili ponuditelja, uvjeti i dokazi sposobnosti

12:15 - 13:15

 Pauza za ručak

 

13:15 - 14:45

Javna nabava i projekti EU

 • Relevantna praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske
 • Odnos donesenih Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave RH i pravila javne nabave na EU projektima

14:45 - 15:00

Pauza za kavu

 

15:00 - 16:30

Nepravilnosti u javnoj nabavi

 • Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – obveznici Zakona o javnoj nabavi
 • Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – nabave koje provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi
 • Povezanost i relevantnost u odnosu na Zakon o javnoj nabavi i praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske

 

Profili trenera

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove i javnu nabavu

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Trenutno pohađa MBA studij e-Leadership na VŠ Algebra. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Savjetuje tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u nekoliko projekata tehničke pomoći. U PJR-u se bavi strateškim poslovnim razvojem tvrtke, osiguranjem kvalitete, upravlja portfeljem od stotinjak projekata koje PJR savjetuje u apliciranju, upravljanju i javnim nabavama. Ima značajno iskustvo u procjeni sukladnosti ideja za financiranje iz EU fondova, razvoju projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, te razvoju strateških dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Urednik je portala www.javna-nabava.info, dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

direktorica za eu fondove i javnu nabavu

Osnovnu izobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zvanjem profesora engleskog jezika i književnosti, profesora informatologije te diplomiranog muzeologa. Magisterij je stekla na University of Sussex, Brighton u području suvremenih europskih znanosti, certificirani je miritelj. Trenutno pohađa MBA studij e-Leadership na VŠ Algebra. U sustavu EU fondova je od 2004. godine kada je započela konzultantsko iskustvo na CARDS projektu kao podrška izgradnji kapaciteta jedinica za upravljanje projektima županije i izradi prvih uputa za prijavitelje EU projekata. Radom u SAFU 2006-2011 stekla je iskustvo kroz pripremu i provedbu CARDS, Phare i IPA projekata, izradom internih procedura, te suradnjom s revizorima EK. Bila je voditeljica Odjela, a onda i direktorica Sektora za pripremu i provedbu projekata, nadležna za rad više od 50 voditelja projekata cijelog portfelja SAFU-a. Radila je na velikim projektima razvoja u energetici, okolišu i prometu, a specifično iskustvo ima u provedbi velikih postupaka javne nabave u EU projektima. Detaljno poznaje sustav EU pretpristupnih i strukturnih fondova, te je nekoliko puta prošla sve faze pripreme programa i projekata. U PJR-u se bavi strateškim poslovnim razvojem tvrtke, osiguranjem kvalitete, upravlja portfeljem od stotinjak projekata koje PJR savjetuje u apliciranju, upravljanju i javnim nabavama. Stručnjakinja je za sustav EU fondova, tumači pravila provedbe, provodi postupke javne nabave. Provela je nekoliko istraživanja u području EU fondova i javne nabave, koautor je ENP priručnika, nekoliko priručnika za korisnike EU fondova, te niza članaka. Dugogodišnji je predavač u području strukturnih fondova, provedbi EU projekata i javnoj nabavi.

Stana Dolenac

Stana Dolenac

pravna stručnjakinja za javnu nabavu

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Javnom nabavom se počela baviti 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Potom radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Upravi za sustav javne nabave. 2010. g. sudjeluje u osnivanju Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, kao pomoćnica predstojnika Odjela za pravne poslove i ugovaranje, pri čemu je provodila postupke središnje nabave za sva središnja tijela državne uprave. Nakon toga je radila u Ministarstvu pravosuđa kao voditeljica Službe za javnu nabavu i materijalno poslovanje, te u HP-Hrvatskoj pošti d.d. kao pomoćnica izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu. 2007. g. završava specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, 2012. g. pohađa program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ te dobiva Certifikat iz programa Trening trenera javne nabave u sklopu IPA projekta, u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Također je tijekom 2011. završila trening „Green Public Procurement Procedures” u organizaciji UNEP/MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe kao i u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave. U PJR-u radi kao stručnjakinja za javnu nabavu, koordinira sve obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

U kotizaciju je uključeno

 • Radni materijali edukacije (prezentacija predavanja, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Sažetak rezultata istraživanja PJR-a o spremnosti RH za primjenu novih direktiva u području javne nabave
 • Sažetak analize stanja u sustavu javne nabave provedene u sklopu projekta: „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“
 • Publikacija: „Zbornik stručnih članaka o javnoj nabavi“
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Sažetak: „Rezultati istraživanja EUčinkovitost, ili kako smo proveli EU fondove“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju
 • Osvježenje pod pauzama

Prijave za edukaciju

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje kroz 24 sata od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.

U slučaju poteškoća prilikom prijave, javite se na info@pjr.hr sa svojim podacima (ime, prezime, tvrtka, e-mail)